یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2009-07-12

عنوان : ( تاثیر غلظتهای مختلف اورانیوم (238U) بر جمعیتهای میکروبی و فعالیتهای آنزیمی خاک )

نویسندگان: سعید باقری فام , امیر لکزیان , سید جواد احمدی , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر غلظتهای مختلف اورانیوم (238U) بر جمعیتهای میکروبی و فعالیتهای آنزیمی خاک

کلمات کلیدی

جمعیت میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011514,
author = {باقری فام, سعید and لکزیان, امیر and سید جواد احمدی and فتوت, امیر},
title = {تاثیر غلظتهای مختلف اورانیوم (238U) بر جمعیتهای میکروبی و فعالیتهای آنزیمی خاک},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {جمعیت میکروبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر غلظتهای مختلف اورانیوم (238U) بر جمعیتهای میکروبی و فعالیتهای آنزیمی خاک
%A باقری فام, سعید
%A لکزیان, امیر
%A سید جواد احمدی
%A فتوت, امیر
%J یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2009

[Download]