جغرافیا و توسعه ناحیه ای, شماره (11), سال (2008-11) , صفحات (19-35)

عنوان : ( بررسی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی (مطالعه موردی:منظومه روستایی مشهد قلی) )

نویسندگان: جعفر جوان , مجید پورعشوریاسوری , محمدرحیم رهنماء , نسرین احمدیان شالچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف بررسی وضعییت اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی در منظومه مشهد قلی در اطراف شهر مشهد می باشد. برای این منظور حددو 179 نفر زن خانوار انتخاب و تحلیل شدند.

کلمات کلیدی

, نان سرپرست خانوار , آسیب پذیری , منظومه روستایی , مشهد قلی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011517,
author = {جوان, جعفر and مجید پورعشوریاسوری and رهنماء, محمدرحیم and احمدیان شالچی, نسرین},
title = {بررسی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی (مطالعه موردی:منظومه روستایی مشهد قلی)},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2008},
number = {11},
month = {November},
issn = {2008-1391},
pages = {19--35},
numpages = {16},
keywords = {نان سرپرست خانوار ، آسیب پذیری ، منظومه روستایی ، مشهد قلی ، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی (مطالعه موردی:منظومه روستایی مشهد قلی)
%A جوان, جعفر
%A مجید پورعشوریاسوری
%A رهنماء, محمدرحیم
%A احمدیان شالچی, نسرین
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2008

[Download]