دانش و توسعه, دوره (15), شماره (26), سال (2009-9) , صفحات (86-103)

عنوان : ( بهای تمام شده تولید برق در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده , دانیال بیهودی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برق به عنوان صنعت زیربنایی در فرایند توسعه اقتصادی کشور، نقشی ارزنده و اساسی دارد که بستر لازم را برای پویایی کشور در زمینه‌های مختلف فراهم می‌سازد. نتایج حاصله موید این مطلب است که طی سال‌های مورد بررسی، بهای تمام شده برق تولیدی در واحدهای گازی نسبت به بلوک سیکل ترکیبی بیشتر بوده است.

کلمات کلیدی

, حسابداری بهای تمام شده, بهای تمام شده برق, نیروگاه شریعتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011540,
author = {نصیرزاده, فرزانه and بیهودی زاده, دانیال},
title = {بهای تمام شده تولید برق در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2009},
volume = {15},
number = {26},
month = {September},
issn = {2008-1456},
pages = {86--103},
numpages = {17},
keywords = {حسابداری بهای تمام شده، بهای تمام شده برق، نیروگاه شریعتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهای تمام شده تولید برق در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد
%A نصیرزاده, فرزانه
%A بیهودی زاده, دانیال
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2009

[Download]