هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11

عنوان : ( بررسی عملکردلرزه ای قابهای بتن مسلح تقویت شده با FRP )

نویسندگان: احمد شوشتری , محمد بیات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی ازروشهای بهسازی لرزه ای سازه های بتنی استفاده ازپوشش FRP درنواحی باپتانسیل مفصل شدن است. محصورسازی اجزاءسازه با FRP باعث افزایش ظرفیت باربری و همچنین افزایش شکل پذیری سازه می گردد. وقتی بتن با استفاده ازاین نوع پوشش محصور می گردد، رفتار آن تغییرکرده و منحنی تنش-کرنش آن متفاوت خواهدبود،که مدلهای مختلفی دراین زمینه ارائه شده است. دراین پژوهش قابهای بتن مسلح که با پوشش های FRP تقویت شده اندبا در نظرگرفتن پارامترهای مختلفی از قبیل جنس و ضخامت صفحات، میزان وشکل محصورشدگی، مقاوت فشاری هسته بتنی و در نهایت مدل تنش-کرنش بتن محصور شده، با کمک نرم افزار اجزاء محدود Seismostruct مدل سازی شده اندوتاثیرمیزان وشکل محصورشدگی بر عملکردلرزه ای آنها قبل و بعد ازتقویت مورد ارزیابی قرار گرفته است. بابررسی و مقایسه نتایج این تحلیل مشاهده می شود استفاده ازپوشش FRP دربهسازی وتقویت سازه ها، شکل پذیری وظرفیت باربری سازه را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش وتغییرمکان حداکثررابالغ بر 50 درصدکاهش می دهدکه نقش شایانی درکاهش آثارمخرب بارگذاری لرزه ای دارد.

کلمات کلیدی

, محصورشدگی , FRP , عملکردلرزه ای , بهسازی لرزه ای, شکل پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011631,
author = {شوشتری, احمد and بیات, محمد},
title = {بررسی عملکردلرزه ای قابهای بتن مسلح تقویت شده با FRP},
booktitle = {هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2009},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {محصورشدگی ، FRP ، عملکردلرزه ای ، بهسازی لرزه ای، شکل پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکردلرزه ای قابهای بتن مسلح تقویت شده با FRP
%A شوشتری, احمد
%A بیات, محمد
%J هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2009

[Download]