چهارمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر ثبت های ERP حاصل از لوب فرونتال دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری )

نویسندگان: علی غنائی چمن آباد , حسن عشایری , پرویز معروضی , مجید قشونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزش کاراته برثبت های حاصل از لوب فرونتال دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری پرداخته شده است، کلیه دانش آموزان شرکت کننده در این پژوهش از طریق مدارس مقطع ابتدائی، شهر مشهد به علت بروز مسائلی در فرآیند آموزش رسمی ایشان به سازمان آموزش وپرورش کودکان استثنائی ارجاع شده‌اند، و پژوهشگران با بکارگیری شیوه تمام نگر بالینی به ارزیابی اختلال در این افراد پرداخته اند، و به شیوه علمی اختلالات ویژه یادگیری در این افراد محرز گردیده است.تعداد افراد 58 نفر بوده که به طور تصادفی به دو گروه آزمایش وگروه گواه تقسیم شدند، لذا قبل از ارائه متغیر مستقلدر این پژوهش به دریافت، تحلیل وبررسی سیگنال ERP ثبت شده در پاسخ به تصاویر جدید و قدیم با استفاده از روشهای مبتنی بر پردازش سیگنال و بازشناسی الگو پرداخته شدو سپس گروه آزمایش طی 4 ماه، هر هفته 3 جلسه، جمعا 48 جلسه و هر جلسه معادل 5/1 ساعت، با بکار گیری حداکثر 60% ضربان قلب تحت تاثیر متغیر مستقل بوده اند. در نهایت نتایج قابل توجه و منطبق بر تحقیقات قبلی اخذ شده است. پس از اتمام دوره آموزشی همان مراحل ثبت ERP در پس آزمون مجدد به مورد اجراء گذارده شد.نتایج نشان می دهد که بین آموزش حرکات ریتمیک ورزش کاراته وثبت های انجام شده از پره فرونتال دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری رابطه مثبت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: طبق نتایج حاصل از این پژوهش به کاربرد حرکات ریتمیک ورزشی به عنوان یک روش غیر داروئی در جهت اصلاح ثبت های حاصل ازERP واز فرونتال کودکان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری رهنمون می شویم.

کلمات کلیدی

, بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر ثبت های ERP , حاصل از لوب فرونتال دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011664,
author = {غنائی چمن آباد, علی and حسن عشایری and پرویز معروضی and مجید قشونی},
title = {بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر ثبت های ERP حاصل از لوب فرونتال دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری},
booktitle = {چهارمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر ثبت های ERP ، حاصل از لوب فرونتال دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر ثبت های ERP حاصل از لوب فرونتال دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری
%A غنائی چمن آباد, علی
%A حسن عشایری
%A پرویز معروضی
%A مجید قشونی
%J چهارمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران
%D 2009

[Download]