پژوهشنامه اقتصادی, دوره (912009), شماره (32), سال (2009-4) , صفحات (147-166)

عنوان : ( بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , علی فیروز زارع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخمین تابع تقاضای نقدینگی ابزاری مهم برای طراحی سیاستهای مؤثر بر توازن پولی محسوب می شود. اقتصاددانان مختلف در الگوسازی تقاضای پول دیدگاهها و نگرشهای مختلفی داشته اند و بر مبنای این دیدگاهها الگو های مختلفی را ارائه نموده اند. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی دوره 1352-79 ایران، علاوه بر برآورد رابطه بلند مدت تقاضای نقدینگی، چگونگی تأثیر نوسانات کوتاه مدت متغیرهای مؤثر بر تقاضای نقدینگی و رابطه تعادلی بلند مدت تقاضای نقدینگی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که در دوره مذکور، در کوتاه مدت، درآمد ملی، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و نرخ بهره عوامل مؤثر بر تقاضای نقدینگی هستند. علاوه بر این، شواهد حاکی از وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای فوق و تقاضای نقدینگی است. همچنین در صورت وارد شدن تکانه به تقاضای نقدینگی، سرعت رسیدن به تعادل مجدد پایین خواهد بود و در هر دوره تنها 26/ 0 این تکانه جبران خواهد شد.

کلمات کلیدی

, ایران, تقاضای نقدینگی, اثر, پول, حجم پول, تکانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011679,
author = {دانشورکاخکی, محمود and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and فیروز زارع, علی},
title = {بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران},
journal = {پژوهشنامه اقتصادی},
year = {2009},
volume = {912009},
number = {32},
month = {April},
issn = {1735-210x},
pages = {147--166},
numpages = {19},
keywords = {ایران، تقاضای نقدینگی، اثر، پول، حجم پول، تکانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران
%A دانشورکاخکی, محمود
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A فیروز زارع, علی
%J پژوهشنامه اقتصادی
%@ 1735-210x
%D 2009

[Download]