یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2008-06-06

عنوان : ( بهینه سازی چند هدفه اثر مانع بر تحریک لایه مرزی لایه مرزی مغشوش بر روی یک صفحه تخت با استفاده از الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: پیام حق پرست , حامد حسینی , سحر تسلیمی , محسن کهرم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله از الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی ساختار تحریک لایه مرزی استفاده شده است. بهینه سازی چند هدفه با توابع هدف مختلف و با استفاده از روش NSGAII انجام شده است. توابع هدف متوسط ضریب انتقال حرارت، متوسط ضریب اصطکاک و سطح مقطع مانع هستند. در این مقاله ضریب انتقال حرارت باید ماکزیمم و ضریب اصطکاک و سطح مقطع مانع می نیمم می شود.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی چند هدفه, روش NSGAII, الگوریتم ژنتیک, ضریب انتقال حرارت, ضریب اصطکاک, لایه مرزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011683,
author = {پیام حق پرست and حامد حسینی and سحر تسلیمی and کهرم, محسن},
title = {بهینه سازی چند هدفه اثر مانع بر تحریک لایه مرزی لایه مرزی مغشوش بر روی یک صفحه تخت با استفاده از الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهینه سازی چند هدفه، روش NSGAII، الگوریتم ژنتیک، ضریب انتقال حرارت، ضریب اصطکاک، لایه مرزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی چند هدفه اثر مانع بر تحریک لایه مرزی لایه مرزی مغشوش بر روی یک صفحه تخت با استفاده از الگوریتم ژنتیک
%A پیام حق پرست
%A حامد حسینی
%A سحر تسلیمی
%A کهرم, محسن
%J یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
%D 2008

[Download]