علوم حدیث, دوره (13), شماره (49), سال (2009-1) , صفحات (365-379)

عنوان : ( بررسی وارزیابی یک تفسیرروایی کهن )

نویسندگان: فاطمه حاجی اکبری , مهدی جلالی , سیدعلی اکبرربیع نتاج ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابو اللیث سمرقندی ازعالمان مسلمان درقرن چهارم هجری،تفسیربحرالعلوم رانگاشته است...

کلمات کلیدی

, سمرقندی, تفسیربحرالعلوم, تفسیربه روایت, تفسیربه درایت, علوم قرآنی, روش تفسیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011704,
author = {فاطمه حاجی اکبری and جلالی, مهدی and سیدعلی اکبرربیع نتاج},
title = {بررسی وارزیابی یک تفسیرروایی کهن},
journal = {علوم حدیث},
year = {2009},
volume = {13},
number = {49},
month = {January},
issn = {1561-0098},
pages = {365--379},
numpages = {14},
keywords = {سمرقندی،تفسیربحرالعلوم،تفسیربه روایت،تفسیربه درایت،علوم قرآنی،روش تفسیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وارزیابی یک تفسیرروایی کهن
%A فاطمه حاجی اکبری
%A جلالی, مهدی
%A سیدعلی اکبرربیع نتاج
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2009

[Download]