علوم و صنایع کشاورزی, دوره (10), شماره (1), سال (1996-4) , صفحات (126-131)

عنوان : ( اثر تراکمهای‌ مختلف‌ کاشت‌ و غلاف‌ بذر بر عملکرد علوفة‌ اسپرس‌ (.Scop Onobrychis viciifolia ) تحت‌ شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسان‌ )

نویسندگان: عبدالرضا باقری , علی گنجعلی‌ , گل‌ محمد گریوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر مقادیر مختلف بذر با غلاف و بدون غلاف (20، 40، 60 ،80 و 100 کیلوگرم در هکتار) بر عملکرد و بعضی از خصوصیات زراعی گیاه اسپرس بمدت 2 سال در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی بجنورد مطالعه شد. نتایج حاصله نشان داد که تحت شرایط بارندگی نسبتا کم منطقه مواد بازدارنده موجود در غلاف تا حدودی در ناحیه ریشه باقی مانده و بر تعداد بوته، عملکرد ماده خشک و درصد گلدهی گیاه اثر می گذارد اما این اثرات معنی دار نیست. تراکم های مختلف کاشت نیز تاثیر معنی داری بر عملکرد ماده خشک و یا سایر پارامترهای مورد اندازه گیری نداشته اند. لذا با توجه به ویژگیهای منطقه و خصوصیات خوب گیاه اسپرس از لحاظ رشد سریع ان در ابتدای فصل بهار و تولید علوفه مناسب و نیز نیاز آبی کم آن در مقایسه با سایر گیاهان، کاشت آن به صورت دیم در منطقه قابل توصیه است.

کلمات کلیدی

ندارد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011713,
author = {باقری, عبدالرضا and علی گنجعلی‌ and گل‌ محمد گریوانی},
title = {اثر تراکمهای‌ مختلف‌ کاشت‌ و غلاف‌ بذر بر عملکرد علوفة‌ اسپرس‌ (.Scop Onobrychis viciifolia ) تحت‌ شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسان‌},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1996},
volume = {10},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {126--131},
numpages = {5},
keywords = {ندارد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تراکمهای‌ مختلف‌ کاشت‌ و غلاف‌ بذر بر عملکرد علوفة‌ اسپرس‌ (.Scop Onobrychis viciifolia ) تحت‌ شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسان‌
%A باقری, عبدالرضا
%A علی گنجعلی‌
%A گل‌ محمد گریوانی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1996

[Download]