گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (2), شماره (30), سال (2009-3) , صفحات (29-35)

عنوان : ( مطالعه داروسازی مردمی گونه پونه سای بینالودی ، گونه ای نادر و در حال انقراض از ایران )

نویسندگان: فرزاد نجفی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه پونه سای بینالودی (Nepeta binaludensis) گونه ای دارویی و نادر از تیرة نعناعیان است که در منطقة محدودی از کوه های بینالود واقع در استان خراسان، پراکنده است. هدف: مطالعة موارد مصرف این گیاه در طب سنتی و بومی منطقه بود. روش بررسی: به این منظور تحقیقی در دو سال متوالی 1383 و 1384 ، از طریق مصاحبه حضوری و پرسش نامه با عطاری ها و افراد محلی در مناطق نزدیک به رویشگا ههای طبیعی این گیاه، انجام شد. نتایج: نتایج نشان داد که بخ شهای هوایی این گیاه توسط افراد محلی عمدتاً جهت درمان بیماری های گوارشی و ناراحتی های اعصاب و استرس و نیز جهت درمان سرماخوردگی و روماتیسم (مصرف خارجی) استفاده می شود. عطاری ها نیز از این گیاه عمدتاً جهت درمان بیمار یهای اعصاب و استرس و نیز جهت درمان بیماری های دیگری از قبیل سردرد، میگرن، ناراحتیهای گوارشی، روماتیسم، ناراحت یهای تنفسی، آسم، سرماخوردگی، قولنج و ناراحتی های قلبی استفاده می کنند. متداول ترین رو شهای آماد هسازی این گیاه شامل دم کردن، جوشاندن و عر قگیری بودند. نتیجه گیری: بررسی ها نشان دهنده استفاده گسترده دارویی از این گیاه توسط افراد محلی و عطار یها بودکه منجر به برداشت بی رویه و تحت خطر انقراض قرار دادن این گونه شده است. .

کلمات کلیدی

, داروسازی مردمی, پونه سای بینالودی, طب سنتی و گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011725,
author = {نجفی, فرزاد and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and راستگو, مهدی},
title = {مطالعه داروسازی مردمی گونه پونه سای بینالودی ، گونه ای نادر و در حال انقراض از ایران},
journal = {گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants},
year = {2009},
volume = {2},
number = {30},
month = {March},
issn = {1684-0240},
pages = {29--35},
numpages = {6},
keywords = {داروسازی مردمی، پونه سای بینالودی، طب سنتی و گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه داروسازی مردمی گونه پونه سای بینالودی ، گونه ای نادر و در حال انقراض از ایران
%A نجفی, فرزاد
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A راستگو, مهدی
%J گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants
%@ 1684-0240
%D 2009

[Download]