مطالعات زمین شناسی, دوره (1), شماره (1), سال (2009-11) , صفحات (75-95)

عنوان : ( پترولوژی، پذیرفتاری مغناطیسی، موقعیت تکتونیکی و کانی سازی توده های نفوذی و سنگهای آتشفشانی طاهر آباد و شرق بجستان )

نویسندگان: محمدحسن کریم پور , علیرضا عاشوری , سعید سعادت , ملیحه قورچی روکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قدیمی ترین واحد سنگی شامل متاچرت، اسلیت، کوارتزیت، آهک کریستالین نازک لایه و متا-آرژیلیت در شمال توده های نفوذی خاور بجستان رخنمون دارد. نظر به اینکه سازندهای سردر(کربونیفر) و جمال (پرمین) که در نزدیکی این مجموعه رخنمون دارند، فاقد دگرگونی ناحیه ای هستند، بنابراین رخداد دگرگونی ناحیه ای و سن سنگ ها بایستی قدیمی تر از کربونیفر باشد. سازند سردر (کربونیفر)، سازند جمال (پرمین) و سازندهای سرخ شیل و شتری (تریاس) بهمراه واحدهای K1 ،K2 و K3 (کرتاسه) و واحد چینه سنگی معادل کنگلومرای کرمان (کرتاسه تا پالئوسن)، مجموعه واحدهای رسوبی منطقه مورد مطالعه را تشکیل می دهند. براساس سن نسبی، ماگماتیسم در خاور بجستان و طاهرآباد بعد از اواخر کرتاسه شروع و در مقاطع زمانی مختلف در ترشیاری تکرار شده است. حداقل سه مرحله تکاپوی آتشفشانی در این منطقه شناسایی شده است. اولین مرحله به صورت گدازه های آتشفشانی با ترکیب مافیک و بطورمحدود، حدواسط دیده می شود. دومین مرحله دارای ترکیب بیشتر حد واسط است و در مرحله سوم ترکیب ماگما بتدریج از حد واسط به سمت اسیدی تغییر کرده است. توده های نفوذی بجستان و طاهرآباد در سنگهای آتشفشانی نفوذ کرده اند و به احتمال به لحاظ سنی مربوط به الیگومیوسن هستند. ترکیب غالب توده های بجستان گرانیت، گرانودیوریت، کوارتزمونزونیت و توده های طاهرآباد دیوریت- کوارتز مونزونیت- کوارتز دیوریت- لاتیت است. پذیرفتاری مغناطیسی گرانیت های بجستان[SI] 5- 10 تا 4- 10 بوده و لذا از نوع احیایی (سری ایلمینیت) هستند و توده های طاهرآباد در محدوده [SI] 2- 10 تا 3- 10 و از نوع اکسیدان (سری مگنتیت) می باشند. برمبنای ژئوشیمی عناصر جزئی-کمیاب و 71/0 (Sr87/Sr86)i= توده های بجستان منشا پوسته قاره ای داشته و موقعیت تکتونیکی زمان تشکیل، زون تصادم قاره ای بوده است. توده های طاهرآباد در زون فروانش تشکیل شده و منشا ماگما پوسته اقیانوسی بوده است. توده های طاهرآباد پتانسیل کانی سازی مس-طلا دارند.

کلمات کلیدی

, طاهرآباد, بجستان, پترولوژی و کانی سازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011728,
author = {کریم پور, محمدحسن and عاشوری, علیرضا and سعید سعادت and قورچی روکی, ملیحه},
title = {پترولوژی، پذیرفتاری مغناطیسی، موقعیت تکتونیکی و کانی سازی توده های نفوذی و سنگهای آتشفشانی طاهر آباد و شرق بجستان},
journal = {مطالعات زمین شناسی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {November},
issn = {2008-2924},
pages = {75--95},
numpages = {20},
keywords = {طاهرآباد، بجستان، پترولوژی و کانی سازی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پترولوژی، پذیرفتاری مغناطیسی، موقعیت تکتونیکی و کانی سازی توده های نفوذی و سنگهای آتشفشانی طاهر آباد و شرق بجستان
%A کریم پور, محمدحسن
%A عاشوری, علیرضا
%A سعید سعادت
%A قورچی روکی, ملیحه
%J مطالعات زمین شناسی
%@ 2008-2924
%D 2009

[Download]