شبیه سازی عددی در مهندسی-Journal of Numerical Simulation in Engineering, دوره (1), شماره (2), سال (2007-10) , صفحات (9-18)

عنوان : ( بررسی تاثیر شکل دبی سنج روی ضریب کالیبراسیون )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , امیر کریمی , محمد رضا یزدان زاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله جریان حول یک دبی سنج در یک لوله با مقطع دایره ای به منظور تعیین تاثیر شکل آن بر ضریب کالیبراسیون با استفاده از یک روش شبیه سازی عددی انجام گردیده است. در این تحقیق از روش المان های حجمی محدود که فشار به عنوان متغیر اصلی می باشد و از شبکه های ترکیبی با سازمان و بدون سازمان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شکل بیضوی با نسبت قطرهای زیاد , دارای بالاترین ضریب کالیبراسیون بوده و گرد کردن لبه های یک دبی سنج لوزی شکل استاندار کارایی آن را بالاتر می برد

کلمات کلیدی

, دینامیک سیالات عددی, کالیبراسیون, دبی سنج, فشارمبنا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011731,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and امیر کریمی and محمد رضا یزدان زاد},
title = {بررسی تاثیر شکل دبی سنج روی ضریب کالیبراسیون},
journal = {شبیه سازی عددی در مهندسی-Journal of Numerical Simulation in Engineering},
year = {2007},
volume = {1},
number = {2},
month = {October},
issn = {1735-0751},
pages = {9--18},
numpages = {9},
keywords = {دینامیک سیالات عددی; کالیبراسیون; دبی سنج; فشارمبنا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر شکل دبی سنج روی ضریب کالیبراسیون
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A امیر کریمی
%A محمد رضا یزدان زاد
%J شبیه سازی عددی در مهندسی-Journal of Numerical Simulation in Engineering
%@ 1735-0751
%D 2007

[Download]