مطالعات اسلامی, دوره (81), شماره (2), سال (2008-12) , صفحات (11-36)

عنوان : ( دو تقریر از برهان امکان و وجوب در مغرب زمین )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو تقریر از برهان امکان و وجوب در مغرب زمین مورد نقد و بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, جهان شناختی فلسفی, دلیل کافی, علیت, علت اولی, امکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011732,
author = {حسینی, سیدمرتضی},
title = {دو تقریر از برهان امکان و وجوب در مغرب زمین},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2008},
volume = {81},
number = {2},
month = {December},
issn = {1010-4992},
pages = {11--36},
numpages = {25},
keywords = {جهان شناختی فلسفی- دلیل کافی- علیت- علت اولی- امکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دو تقریر از برهان امکان و وجوب در مغرب زمین
%A حسینی, سیدمرتضی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2008

[Download]