مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (82), سال (2009-8) , صفحات (99-134)

عنوان : ( پژوهشی در باره نقش اجتهاد در موضوعات احکام )

نویسندگان: سیدجعفر علوی گنابادی , محمدتقی فخلعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مباحث دامنه دار در میدان اجتهاد تأثیر آن در تشخیص موضوعات احکام است این نقش با رویکرد یکسانی از سوی فقیهان روبرو نشده است. در این جستار ضمن بررسی و تحلیل دیدگاهها در مسأله سرانجام با اذعان به این نقش به صورت موجبه جزئیه نقش عرف در این میان عمده قلمداد می شود

کلمات کلیدی

, اجتهاد , موضوعات احکام, موضوعات صرفه, موضوعات مستنبطه, موضوعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011734,
author = {علوی گنابادی, سیدجعفر and فخلعی, محمدتقی},
title = {پژوهشی در باره نقش اجتهاد در موضوعات احکام},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {82},
month = {August},
issn = {1010-4992},
pages = {99--134},
numpages = {35},
keywords = {اجتهاد ، موضوعات احکام، موضوعات صرفه، موضوعات مستنبطه، موضوعات شرعیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی در باره نقش اجتهاد در موضوعات احکام
%A علوی گنابادی, سیدجعفر
%A فخلعی, محمدتقی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2009

[Download]