ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2009-08-13

عنوان : ( الگوی بیان ژن CO درلاین های متمایز برای زمان گلدهی در Brassica oleracea )

نویسندگان: سعید ملک زاده شفارودی , مایکل کرسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: سطح بیان ژن CO (یکی از مهمترین ژنهای مسئول در مرکز شبکه ژنی کنترل کننده فتوپریودیسم در گیاهان مدل) به عنوان یک فاکتور نسخه برداری در دو لاین متفاوت از گیاه B. oleracea مورد بررسی قرار گرفت. لاین های A12 (زود گلده) و GD (دیر گلده) به عنوان والدین پر فاصله از نظر زمان گلدهی برای یک جمعیت هاپلوئید مضاعف (DH ) از B. oleracea که بطور گستره ای در مطالعات قبلی و نقشه یابی ژنتیکی بکار برده شده اند٬ مورد استفاده قرار گرفت. سطح بیان ژن CO هر 5 روز یکبار تا آغاز زمان گلدهی درA12 ٬ طی 10 بار نمونه برداری در مقایسه با بیان ژن خانگی Actin ارزیابی گردید. نوسانات شدیدی در مقدار بیان این ژن در هر بار نمونه گیری مشاهده شد اما بطور معنی داری اختلاف سطح بیان CO میان دو والد تایید گردید٬ بطوریکه والد A12 همواره سطحی بیشتر از mRNA ی CO را بیان کرد. نتایج بدست آمده به همراه مهمترین دلایل احتمالی از جمله تنوع در تعداد نسخه های پارالوگی احتمالی و کنترل اپی ژنتیکی در تنظیم دوز تولید شده توسط این ژن در این مقاله مورد بحث قرار خواهند گرفت.

کلمات کلیدی

, ژن CONSTANS , زمان گلدهی, بیان ژن و Brassica oleracea
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011738,
author = {ملک زاده شفارودی, سعید and مایکل کرسی},
title = {الگوی بیان ژن CO درلاین های متمایز برای زمان گلدهی در Brassica oleracea},
booktitle = {ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ژن CONSTANS ; زمان گلدهی; بیان ژن و Brassica oleracea},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوی بیان ژن CO درلاین های متمایز برای زمان گلدهی در Brassica oleracea
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A مایکل کرسی
%J ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2009

[Download]