دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2006-10-31

عنوان : ( بررسی عددی تاثیر پارامترهای مختلف در زمان انجماد سیال جاری درون لوله )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , امیر کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش یک فرآیند عددی برای شبیه سازی جریان سیال درون لوله در حال انجماد با بکارگیری روش آنتالپی- تخلخل برای پیش بینی مرز مشترک مایع/جامد که توانائی تشخیص محل انجماد را در هر لحظه دارد توسعه داده شده است. روش بکار رفته یک روش ضمنی است که فشار به عنوان متغیر اصلی می باشد. در روال فوق معادلات ناویر استوکس با استفاده از روش حجم محدود در یک شبکه متحول شده (staggered) جهت ذخیره متغیرها، حل شده اند. در آین تحقیق زمان انسداد و طول سرمایش ناشی از فاکتورهای موثر مورد بررسی قرار گرفته اند که پارامترهای موثر شامل قطر لوله، سرعت متوسط، دمای دیواره و دمای سیال می باشند. به منظور بررسی اعتبار نتایج این شبیه سازی مقایسه ای بین د اده های استخراجی با نتایج تجربی موجود در ادبیات فن انجام شده است که تطابق مطلوبی بین آنها دیده می شود.

کلمات کلیدی

, :پدیده انجماد- آنتالپی, تخلخل- حجم محدود- زمان انجماد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011754,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and امیر کریمی},
title = {بررسی عددی تاثیر پارامترهای مختلف در زمان انجماد سیال جاری درون لوله},
booktitle = {دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها},
year = {2006},
location = {یزد, ايران},
keywords = {:پدیده انجماد- آنتالپی،تخلخل- حجم محدود- زمان انجماد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی تاثیر پارامترهای مختلف در زمان انجماد سیال جاری درون لوله
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A امیر کریمی
%J دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
%D 2006

[Download]