پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (63-76)

عنوان : ( تأثیرنسبت‌های مختلف آب چاه وفاضلاب تصفیه شده برخصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، سورگوم و ارزن علوفه‌ای )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , مجتبی میرزایی نجم آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر نسبتهای مختلف آب چاه و فاضلاب تصفیه شده بر عملکرد، اجزاء عملکرد علوفه وخصوصیات مرفولوژیکی ذرت علوفه‌ای (Zea mays var. SC704)، دو رقم سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor var. sugar graze, speedfeed) و ارزن علوفه‌ای (Pennisetum americanum var. nutrifeed)، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی شماره یک موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی در سال زراعی 81-80 انجام شد. در این بررسی از کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار استفاده شد. نسبتهای مختلف آب چاه و فاضلاب شامل5 سطح (%0، %25، %50، %75، %100 فاضلاب) و چهار گیاه علوفه ای به ترتیب در کرتهای اصلی وکرتهای فرعی قرار گرفتند. خصوصیات مرفولوژیکی شامل ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد پنجه در هر بوته، درصد برگ، درصد ساقه، درصد غلاف برگ و گل آذین و عملکرد علوفه خشک مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصله، نسبتهای مختلف آب چاه و فاضلاب تاثیر معنی‌داری بر ارتفاع بوته، قطرساقه، تعداد پنجه در هر بوته، عملکرد علوفه خشک نشان داد. باافزایش میزان فاضلاب تا سطح%75، ارتفاع بوته افزایش یافت و با افزایش میزان فاضلاب تا سطح%100، قطر ساقه، عملکرد علوفه خشک افزایش نشان داد. با این وجود بین تیمارهای %75 و %100 فاضلاب از نظر ارتفاع بوته، قطرساقه و عملکردعلوفه خشک گیاهان مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. تعداد پنجه در هر بوته با افزایش میزان فاضلاب روند کاهشی نشان داد. بین سطوح مختلف فاضلاب از نظر درصد برگ، درصد ساقه، درصد غلاف برگ و گل آذین، اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. گیاهان علوفه‌ای مورد مطالعه، اختلافات معنی‌داری از نظر تمامی صفات مورد بررسی دارا بودند. اثرمتقابل بین نسبتهای مختلف آب چاه و فاضلاب و گیاهان علوفه‌ای مورد مطالعه بر صفات ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد پنجه در هر بوته، درصد برگ، درصد ساقه، درصد غلاف برگ و گل آذین، عملکرد علوفه خشک معنی‌دار نبود. بیشترین عملکرد ماده خشک در سورگوم علوفه‌ای شوگرگریز در تیمار%100 فاضلاب (1/23 تن در هکتار) و کمترین مقدار ماده خشک در سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید درتیمار %100 آب چاه (4/5 تن در هکتار) حاصل شد.

کلمات کلیدی

, فاضلاب تصفیه شده, آبیاری, ذرت, سورگوم و ارزن علوفه‌ای, عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011763,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and مجتبی میرزایی نجم آبادی},
title = {تأثیرنسبت‌های مختلف آب چاه وفاضلاب تصفیه شده برخصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، سورگوم و ارزن علوفه‌ای},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1472},
pages = {63--76},
numpages = {13},
keywords = {فاضلاب تصفیه شده، آبیاری، ذرت، سورگوم و ارزن علوفه‌ای، عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیرنسبت‌های مختلف آب چاه وفاضلاب تصفیه شده برخصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، سورگوم و ارزن علوفه‌ای
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A مجتبی میرزایی نجم آبادی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]