اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (17), شماره (65), سال (2009-6) , صفحات (97-112)

عنوان : ( بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , هادی رفیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر توسعه و پذیرش آبیاری بارانی در میان کشاورزان استان خراسان رضوی با استفاده از مدل لاجیت در مقطع زمانی 1386 است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای سن کشاورز، تعداد نیروی کار خانوادگی، تعداد قطعات زمین، تعداد محصولات و وضعیت دسترسی به آب در پذیرش آبیاری بارانی تأثیر منفی دارند. همچنین مشخص گردید متغیرهای مساحت مزرعه، سطح سواد، شغل کشاورز به عنوان شغل اصلی، شیب زمین، ناهمگونی خاک و دسترسی به اعتبارات و تسهیلات تأثیر مثبت و معنیداری در پذیرش آبیاری بارانی دارند. با توجه به یافته های مطالعه، ارتقای دانش کشاورزان، ایجاد زمینه های لازم برای پرداخت اعتبارات و افزایش اندازه مزرعه از طریق یکپارچگی اراضی به عنوان موارد پیشنهادی جهت بهبود پذیرش فناوری آبیاری بارانی ارائه شدند.

کلمات کلیدی

, آب, آبیاری بارانی, پذیرش, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011774,
author = {کهنسال, محمدرضا and قربانی, محمد and هادی رفیعی},
title = {بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2009},
volume = {17},
number = {65},
month = {June},
issn = {1022-4211},
pages = {97--112},
numpages = {15},
keywords = {آب، آبیاری بارانی، پذیرش، مدل لاجیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی
%A کهنسال, محمدرضا
%A قربانی, محمد
%A هادی رفیعی
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2009

[Download]