رسوب و سنگ رسوبی, دوره (1), شماره (3), سال (2009-1) , صفحات (20-26)

عنوان : ( آنالیز رخساره های کربناته و چینه نگاری سکانسی سازند سرچشمه در شمال مشهد بخش مرکزی کپه داغ )

نویسندگان: زهره نوروزی , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرچشمه - کپه داغ

کلمات کلیدی

, سرچشمه, کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011785,
author = {نوروزی, زهره and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {آنالیز رخساره های کربناته و چینه نگاری سکانسی سازند سرچشمه در شمال مشهد بخش مرکزی کپه داغ},
journal = {رسوب و سنگ رسوبی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {3},
month = {January},
issn = {****-0035},
pages = {20--26},
numpages = {6},
keywords = {سرچشمه- کپه داغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنالیز رخساره های کربناته و چینه نگاری سکانسی سازند سرچشمه در شمال مشهد بخش مرکزی کپه داغ
%A نوروزی, زهره
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J رسوب و سنگ رسوبی
%@ ****-0035
%D 2009

[Download]