هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19

عنوان : ( کنترل هوشمند تهویه مطبوع خودرو و مدلسازی حرارتی آن )

نویسندگان: یدالله فرزانه , علیرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تهویه مطبوع خودرو امری حیاتی در آسایش سرنشینان خودرو می - باشد. با کنترل مناسب این سیستم علاوه بر برقراری آسایش میتوان ضریب ایمنی سفر را نیز افزایش داد . برای کنترل سیستم، ابتدا مدلسازی حرارتی کابین مورد توجه قرار گرفتهاست و تمامی پارامترهای مهم در کنترل تهویه مطبوع درنظر گرفتهشده اند. قدرت دمنده و محل قرارگیری دریچه دما به عنوان متغییرهای کنترلی انتخاب شدهاند. عملکرد کنترلر تناسبی- مشتقی- انتگرالی به عنوان محبوبترین کنترلر صنعتی روی سیستم بررسی شده است . برای بهبود عملکرد آن کنترلر تناسبی- مشتقی- انتگرالی ساختار متغییر فازی مورد استفاده قرار گرفته است. در این کنترلر از منطق فازی به عنوان وزندهی بهرههای فیدبک استفاده می شود . از کنترلر فازی سوگینو نیز به عنوان کنترلری هوشمند در کنترل سیستم بهره گرفته شدهاست. نتایج نشان میدهد که کنترلر فازی سوگینو در دستیابی به دمای مطلوب در کابین، نسبت به سایر کنترلرها عملکرد بهتری دارد و مصرف انرژی را نیز کاهش میدهد

کلمات کلیدی

, آسایش سرنشین, تهویه مطبوع خودرو, کنترل هوشمند, کنترلر تناسبی- مشتقی- انتگرالی, مدلسازی حرارتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011793,
author = {فرزانه, یدالله and اکبرزاده توتونچی, علیرضا},
title = {کنترل هوشمند تهویه مطبوع خودرو و مدلسازی حرارتی آن},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آسایش سرنشین، تهویه مطبوع خودرو، کنترل هوشمند، کنترلر تناسبی- مشتقی- انتگرالی، مدلسازی حرارتی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل هوشمند تهویه مطبوع خودرو و مدلسازی حرارتی آن
%A فرزانه, یدالله
%A اکبرزاده توتونچی, علیرضا
%J هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009
%D 2009

[Download]