علوم محیطی, دوره (6), شماره (3), سال (2009-6) , صفحات (23-30)

عنوان : ( برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک: مطالعه موردی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمد قربانی , علیرضا کوچکی , حسین محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میزان کاهش عملکرد محصولات در فرایند گذار به کشاورزی ارگانیک، مهم ترین مسأله و نگرانی کشاورزانی است که در مرحله تصمیم برای پذیرش کشاورزی ارگانیک هستند . بنابراین ارائه مدل ها و شیوه هایی که بتواند وضعیت تولید محصولات را در دوره گذار تحلیل کند بسیار مهم خواهد بود. در واقع، ساز و کار و مخاطراتی که در چنین تبدیلی وجود دارد، باید به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این مطالعه با توجه به اهمیت تولید ارگانیک محصولات در اقتصاد کشاورزی، برآورد مجازی از میزان عملکرد گندم استان خراسان رضوی در شرایط کشت ارگانیک حاصل شده است . با استفاده از دادهای مربوط به 167 کشاورز گندم کار، تابع کاب داگلاس و مفهوم کشش، میزان عملکرد ارگانیک گندم بدست آمد . نتایج نشان داد که در صورت حذف نهاده‎های شیمیایی از فرایند تولید میزان عملکردگندم به اندازه 95/18 درصد کاهش می‎یابد. کاهش عملکرد در مزارع کوچک بیشتر می باشد. با توجه به یافته های مطالعه، حمایت مالی، ترویجی و نهاده های غیر شیمیایی و نیز استفاده از این الگو برای برآورد عملکرد محصولات ارگانیک پیشنهاد شده است

کلمات کلیدی

, گندم ارگانیک, دوره گذار, برآورد مجازی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011796,
author = {قربانی, محمد and کوچکی, علیرضا and حسین محمودی},
title = {برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک: مطالعه موردی استان خراسان رضوی},
journal = {علوم محیطی},
year = {2009},
volume = {6},
number = {3},
month = {June},
issn = {1735-1324},
pages = {23--30},
numpages = {7},
keywords = {گندم ارگانیک، دوره گذار، برآورد مجازی، اقتصادکشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک: مطالعه موردی استان خراسان رضوی
%A قربانی, محمد
%A کوچکی, علیرضا
%A حسین محمودی
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2009

[Download]