پژوهش های جغرافیایی, دوره (87), شماره (66), سال (2009-3) , صفحات (121-139)

عنوان : ( پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی-ANFIS )

نویسندگان: غلامعباس فلاح قالهری , محمد موسوی بایگی , مجید حبیبی نوخندان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش بینی فرآیندهای آب و هوایی ابزار مناسبی در اختیار مدیران حوزه های مختلف قرار می دهد تا با در نظر گرفتن این پیش بینی ها ، سیاست های آینده را در جهت بهینه نمودن صرف هزینه ها و امکانات بهره وری حداکثر طرح ریزی کنند. در این مقاله با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی پیش بینی بارش در بازه زمانی دسامبر تا می(آذر تا اردیبهشت) در منطقه خراسان بزرگ شامل سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی ارائه شده است. این روش شامل سه گام می باشد. در گام اول، ارتباط بین تغییرات الگوهای سینوپتیکی شامل فشار سطح دریا، اختلاف فشارسطح دریا، دمای سطح دریا، اختلاف دمای سطح دریا و سطح 1000 میلی باری، دمای سطح 850 هکتوپاسکال، ارتفاع معادل سطح 500 هکتوپاسکال و رطوبت نسبی سطح 300 هکتوپاسکال با بارش متوسط منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در انتخاب این مناطق که مجموعه ای از نقاط در خلیج فارس و دریای عمان، دریای سیاه، دریای خزر، دریای مدیترانه، دریای شمال، دریای آدریاتیک، دریای سرخ، خلیج عدن، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند و سیبری را شامل می شوند، تاثیر پذیری بارندگی منطقه شمال شرق ایران از الگوهای سینوپتیکی در مناطق فوق مورد توجه قرار گرفته است. در گام دوم، مدل در دوره 1993-1970 آموزش داده شده است و در گام سوم، پیش بینی بارش در دوره 2002-1993 انجام شده است. نتایج نشان می دهد سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی در 70 درصد از سال ها می تواند بارش را با دقت قابل قبولی پیش بینی کند.

کلمات کلیدی

, پیش بینی بارندگی, الگوهای سینوپتیکی, سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011798,
author = {فلاح قالهری, غلامعباس and موسوی بایگی, محمد and مجید حبیبی نوخندان},
title = {پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی-ANFIS},
journal = {پژوهش های جغرافیایی},
year = {2009},
volume = {87},
number = {66},
month = {March},
issn = {1026-6836},
pages = {121--139},
numpages = {18},
keywords = {پیش بینی بارندگی، الگوهای سینوپتیکی، سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی-ANFIS
%A فلاح قالهری, غلامعباس
%A موسوی بایگی, محمد
%A مجید حبیبی نوخندان
%J پژوهش های جغرافیایی
%@ 1026-6836
%D 2009

[Download]