علوم دانشگاه تهران, دوره (34), شماره (4), سال (2009-1) , صفحات (1-13)

عنوان : ( تفسیر توالی پاراژنتیکی انیدریت های سازند گچساران در میدان نفتی آب تیمور- جنوب غرب اهواز )

نویسندگان: سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , عبدالرضا باوی عویدی , حسن امیری بختیار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مورفولوژی متنوع انیدریت های سازند گچساران در میدان نفتی آب تیمور نشان دهنده تاثیر فرایند های مختلف دیاژنتیکی در محیط های سطحی، دفنی کم عمق و عمیق است. این فرایندها شامل رشد نودولی، پیریتی شدن، سیلیسی شدن، انیدریت زایی، سیمانی شدن، انحلال، کلسیتی شدن، فشردگی، تبلور مجدد، پرشدگی حفرات و تشکیل رگه های ژیپس و انیدریت است. توالی پاراژنتیکی انیدریت های سازند گچساران نشان دهنده تکامل آن بوسیله مجموعه ای از فرایند های همزمان با رسوبگذاری، دیاژنز اولیه و دیاژنز تاخیری است. عوامل متعددی مانند شدت تبخیر، فعالیت باکتری های احیا کننده سولفات، عمق تدفین، فعالیت تکتونیکی، تغییرات دما، شیمی و فشار شورابه و آبهای زیر زمینی، حفظ انیدریت به علت پایداری بیشتر در شوری بالا و فشار کم اکسیژن اثر بسیار مهمی را بر تشکیل و تکامل انیدریت های مورد مطالعه داشته اند. این نتایج می تواند ابزاری سودمند برای مطالعه فرایند های دیاژنزی رخساره های سولفاته حوضه های تبخیری و به ویژه پوش سنگهای مخازن هیدروکربنی باشد.

کلمات کلیدی

, سازند گچساران, میدان نفتی آب تیمور, فرایند های دیاژنزی, رخساره انیدریتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011807,
author = {موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and باوی عویدی, عبدالرضا and حسن امیری بختیار},
title = {تفسیر توالی پاراژنتیکی انیدریت های سازند گچساران در میدان نفتی آب تیمور- جنوب غرب اهواز},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2009},
volume = {34},
number = {4},
month = {January},
issn = {1016-1058},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {سازند گچساران، میدان نفتی آب تیمور، فرایند های دیاژنزی، رخساره انیدریتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفسیر توالی پاراژنتیکی انیدریت های سازند گچساران در میدان نفتی آب تیمور- جنوب غرب اهواز
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A باوی عویدی, عبدالرضا
%A حسن امیری بختیار
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2009

[Download]