علوم و صنایع کشاورزی, دوره (11), شماره (2), سال (1997-4) , صفحات (53-64)

عنوان : ( بررسی‌ اثرات‌ وجین‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) )

نویسندگان: احمد نظامی , عبدالرضا باقری , علی اصغر محمدآبادی , محمد لنگری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نخود از جمله گیاهان زراعى است که عملکرد آن تحت تأثیر رقابت علفهاى هرز و تراکم کشت قرار می گیرد. به این منـظور آزمایشى در سال 1374 با هدف بررسى اثرات وجین علفهاى هرز و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آب وهوایى مشهد به اجرا گذاشته شد. در این آزمایش رقم کرج 31- 60-12 در سه تراکم 20، 30 و 60 بوته در مترمربع با 5 تیمار وجین علفهاى هرز (عدم وجین علفهاى هرز، یک بار وجین علفهاى هرز 3، 5 و 8 هفته پس از سبزشدن گیاه نخود و وجین علفهاى هرز در تمام دوره رشد گیاه نخود) در یک آزمایش فا کتوریل در قالب طرح ببوکهاى کامل تصادفی مورد مقایسه قرارگرفتند. بیشترین عملکرد دانه در تیمار وجین علفهاى هرز 5 هفته پس ار سبزشدن نحود بدست آمد. تراکم هاى 20 و 60 بوته در مترمربع ضمن دارا بودن بیشترین عملکرد تفاوت معنى دارى نداشتند اثر متقابل وجین علفهاى هرز با تراکم معنى دار بود، بیشترین وکمترین عملکرد دانه بترتیب در تیمار وجین هرز 5 هفته پس از سبزشدن گیاه نخود در تراکم 60 بوته در مترمربع و تیمار عدم وجین علفهاى هرز در تراکم 20 بوته در متر مربع بدست آمد. تلفات گیاهى بین زمان سبزشدن تا برداشت در در ترا کم 20 بوته در متر مربع 3 درصد بود درحالى که در تراکم 40 بوته در متر مربع به 4/32 درصد رسید. تیمارهاى وجین علفهاى هرز 3 هفته پس از سبز شدن گیاه نخود و وجین علفهاى هرز 8 هفته پس از سبزشدن به ترتیب کمترین و بیشترین تلفات گاهى را داشتند. افزایش عملکرد در تیماهای وجین علفهاى هرز نسبت به تیمار عدم وجین را مى توان به کاهش قدرت رقابت علفهاى هرز با گیاه زراعى در این تیمارها نسبت داد.

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011812,
author = {نظامی, احمد and باقری, عبدالرضا and محمدآبادی, علی اصغر and محمد لنگری},
title = {بررسی‌ اثرات‌ وجین‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (.Cicer arietinum L)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1997},
volume = {11},
number = {2},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {53--64},
numpages = {11},
keywords = {ندارد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی‌ اثرات‌ وجین‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (.Cicer arietinum L)
%A نظامی, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%A محمدآبادی, علی اصغر
%A محمد لنگری
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1997

[Download]