پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (3), شماره (10), سال (2008-4) , صفحات (69-95)

عنوان : ( مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی(نفوذ پذیری - تصمیم پذیری) )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهاد قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر سه رکن استوار شده است : مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام . مجلس شورای اسلامی دو کار ویژه بنیادین دارد که از یک سو به قانونگذاری می پردازد و از دیگر سو امر نظارت بر ساختار قدرت را منتظم می سازد . هنگامی که از چیستی و چگونگی ایفای نقش مجلس شورای اسلامی در روابط خارجی ایران سخن به میان می آید از یک سو ،می بایست میان دو مقوله سیاست خارجی و روابط خارجی قائل به تفکیک شد؛از دیگر سو، می توان سویه های سه گانه تصمیم را ـ به عنوان مهم ترین و عینی ترین برونداد در عرصه مناسبات فراتر از مرزهای یک کشور ـ به تصمیم سازی ، تصمیم گیری و تصمیم پذیری تفکیک نمود .به طور کلی به نظر می رسد در محیط بین المللی ، جمهوری اسلامی ایران از یک سو، صاحب روابط خارجی و نه سیاست خارجی است؛ و از سویی دیگر، بیشتر به پذیرش تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دیگران می پردازد و خود کمتر قادر به پردازش حالت فعالانه و تهاجمی در عرصه مناسبات خارجی است . همین ویژگی عمومی در نظام حقوق اساسی ایران سبب ساز پیدایش نقش و جایگاهی منفعلانه ، غیر تهاجمی ، پذیرند ه ، بی کارکرد و نابرابر برای مجلس شورای اسلامی در عرصه روابط خارجی ایران گشته است . مجلس شورای اسلامی به دلیل ماهیت پیچیده و غامض روابط خارجی که با مؤلفه های امنیتی گره خورده ، نتوانسته است از نقش عامه گرایانه خود عدول کند و با تأثیر گذاری خاص گرایانه نقشی سرنوشت ساز در عرصه اخذ تصمیم در روابط خارجی به دست آورد . مجلس شورای اسلامی ماهیتاً نقشی نفوذ پذیر و تصمیم پذیر یافته و به توجیه ، تأیید ، تصویب ، تأخیر و تسریع تصمیم های دیگر نهادها می پردازد .

کلمات کلیدی

, مجلس شورای اسلامی, روابط خارجی , تصمیم سازی, تصمیم گیری, تصمیم پذیری, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , نهاد قوه مقننه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011827,
author = {خلیلی, محسن},
title = {مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی(نفوذ پذیری - تصمیم پذیری)},
journal = {پژوهشنامه علوم سیاسی},
year = {2008},
volume = {3},
number = {10},
month = {April},
issn = {1735-790X},
pages = {69--95},
numpages = {26},
keywords = {مجلس شورای اسلامی، روابط خارجی ، تصمیم سازی، تصمیم گیری، تصمیم پذیری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نهاد قوه مقننه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی(نفوذ پذیری - تصمیم پذیری)
%A خلیلی, محسن
%J پژوهشنامه علوم سیاسی
%@ 1735-790X
%D 2008

[Download]