علوم و مهندسی جداسازی, دوره (1), شماره (1), سال (2009-12) , صفحات (35-43)

عنوان : ( مطالعه آزمایشگاهی خواص گاز تراوایی و جداسازی غشاء نامتقارن سیلیکا- آلومینا تهیه شده به روش سل- ژل )

نویسندگان: مجید پاکیزه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر، با روش سل-ژل و به کمک ماده فعال سطحی کاتیونیک ستیل پیریدنیوم بروماید (CPB)، عشاء نامتقارن سیلیکا-آلومینا به طور موفقیت آمیز ساخته شد. نتایج آزمایش میکروسکوپ الکترونی (SEM)روی نمونه ها نشان داد که فیلم نازک سیلیکا با ضخامت 2μm بعد از چهار بار لایه نشانی بر روی پایه تشکیل گردید. خواص گاز تراوایی و جداسازی غشاء های ساخته شده در دو مرحله شامل گاز تراوایی گازهای خالص CO2, CH4, H2 و جداسازی مخلوط 50/50 حجمی (CH4, H2) و (CO2, H2) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. انتخاب پذیری گازهای خالص غشاء های ساخته شده برای CH4/ H2و CO2/ H2به ترتیب 149و 5/15 برای نمونه بدون ماده فعال سطحی و به تر تیب 135و 35 برای نمونه با ماده فعال سطحی در دمای °C400 به دست آمد. ضریب جداسازی هیدروژن در مخلوط (CH4, H2) و (CO2, H2) با ترکیب حجمی یکسان به ترتیب 131و 9/12 برای نمونه بدون ماده فعال سطحی و به تر تیب 123و 4/28 برای نمونه با ماده فعال سطحی در دمای °C400 به دست آمد. نتایج داده های جذب فیزیکی نیتروژن بر روی غشاء های بدون پایه نشان داد که نمونه ها در محدوده میکروپروس بوده و استفاده از ماده فعال سطحی خواص ساختاری نمونه ها را به اندازه قابل توجه تغییر می دهد.

کلمات کلیدی

, گاز تراوایی, غشاء سیلیکا, ضریب جداسازی, سل ژل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011828,
author = {پاکیزه, مجید},
title = {مطالعه آزمایشگاهی خواص گاز تراوایی و جداسازی غشاء نامتقارن سیلیکا- آلومینا تهیه شده به روش سل- ژل},
journal = {علوم و مهندسی جداسازی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {December},
issn = {2008-3963},
pages = {35--43},
numpages = {8},
keywords = {گاز تراوایی، غشاء سیلیکا، ضریب جداسازی، سل ژل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه آزمایشگاهی خواص گاز تراوایی و جداسازی غشاء نامتقارن سیلیکا- آلومینا تهیه شده به روش سل- ژل
%A پاکیزه, مجید
%J علوم و مهندسی جداسازی
%@ 2008-3963
%D 2009

[Download]