علوم و مهندسی جداسازی, دوره (2), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (1-11)

عنوان : ( بررسی و کاربرد مدلهای انتقال گاز برای پایه آلومینا و غشاء نانوپروس سیلیکا )

نویسندگان: مجید پاکیزه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مکانیسم انتقال گاز در محیطهای متخلخل به ویژه در غشاء های معدنی متخلخل بررسی شده است. آزمایشات گاز تراوایی منفرد برای هیدروژن در اختلاف فشار و دماهای مختلف بر روی پایه و غشاء های میکروپروس نامتقارن با استفاده از سیستم آزمایشگاهی بر پا شده به منظور مطالعه رفتار آنها انجام شد. عبور هیدروژن و گازها از درون غشاء ها در مقایسه با پایه کاهش قابل توجهی داشت ورفتار آنها کاملا متفاوت با پایه بود. پایه آلومینا به عنوان غشاء ماکروپروس در برابر جریان گازهای مختلف رفتار مدل جریان گرانرو از خود نشان داد. گاز تراوایی از غشاء های سیلیکا بدون تملپیت و تمپلیت شده با ستیل پیریدینیوم بروماید به عنوان غشاء های میکرو پروس(اندازه میانگین حفرات کمتر از 2 نانو متر) از مدل نفوذ آرایشی((configurational پیروی نمودند. پارامترهای انتقال پایه و غشاء های میکروپروس ساخته شده برای گازهای هیدروژن، متان و دی اکسید کربن با استفاده از مدلسازی جریان نفوذی تعیین گردیدند

کلمات کلیدی

مدلهای انتقال گاز غشاء نانوپروس سیلیکا جریان گرانرو نفوذ آرایشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011829,
author = {پاکیزه, مجید},
title = {بررسی و کاربرد مدلهای انتقال گاز برای پایه آلومینا و غشاء نانوپروس سیلیکا},
journal = {علوم و مهندسی جداسازی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-3963},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {مدلهای انتقال گاز غشاء نانوپروس سیلیکا جریان گرانرو نفوذ آرایشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و کاربرد مدلهای انتقال گاز برای پایه آلومینا و غشاء نانوپروس سیلیکا
%A پاکیزه, مجید
%J علوم و مهندسی جداسازی
%@ 2008-3963
%D 2011

[Download]