پژوهشنامه اقتصادی, دوره (32), شماره (1), سال (2009-5) , صفحات (205-238)

عنوان : ( تحلیل پوششی داده ها،روشی برای تخمین ظرفیت تولید (مورد مطالعاتی صنعت بیمه ) )

نویسندگان: احمد صباحی , محمد فلاح ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیران و سیاستگذاران بخشهای تولیدی و خدماتی همواره در برابر این سوال که مجموعه تحت نظارت آنها با چه سطحی از کارایی فعالیت میکند و تولید بالقوه مجموعه امکانات و تجهیزات آنها چه مقدار است,حساس هستند. پاسخهای معتبر به این مسائل میتواند در نوع نگرش و برنامه آنها تاثیر قابل توجهی داشته باشد. برسی اجمالی شاخص های سطح نفوذ بیمه,تراکم بیمه ای و درصد حق بیمه ای کشور از کل حق بیمه جهانی حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب نماید. از سوی دیگر این صنعت با تهدیدهایی مانند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و پذیرش توافقنامه های تجارت خدمات در ابعاد بین المللی از یک سو و توانایی فعالیت در فضای رقابتی میان موسسات بخش دولتی و بخش خصوصی از سوی دیگر, ضرورت توجه موسسات بیمه دولتی و خصوصی را به بهبود کارایی و بهره وری دوچندان کرده است. برهمین اساسدر این تحقیق ضمن معرفی و شناخت روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) به عنوان یک الگوی برنامه ریزی خطی برای تخمین ظرفیت تولید در بخشهای تولید کننده خدمات,عملکرد شرکتهای بیمه در سالل 1385 به لحاظ کارایی فنی مورد برسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, بهره وری, ظرفیت تولید, صنعت بیمه, تولید بالقوه, تحلیل پوششی داده ها(DEA) , بازده ثابت نسبت به مقیاس (CRS) , بازده متغیر نسبت به مقیاس(VRS)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011859,
author = {صباحی, احمد and محمد فلاح},
title = {تحلیل پوششی داده ها،روشی برای تخمین ظرفیت تولید (مورد مطالعاتی صنعت بیمه )},
journal = {پژوهشنامه اقتصادی},
year = {2009},
volume = {32},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-210x},
pages = {205--238},
numpages = {33},
keywords = {بهره وری;ظرفیت تولید;صنعت بیمه;تولید بالقوه;تحلیل پوششی داده ها(DEA) ; بازده ثابت نسبت به مقیاس (CRS) ; بازده متغیر نسبت به مقیاس(VRS)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل پوششی داده ها،روشی برای تخمین ظرفیت تولید (مورد مطالعاتی صنعت بیمه )
%A صباحی, احمد
%A محمد فلاح
%J پژوهشنامه اقتصادی
%@ 1735-210x
%D 2009

[Download]