نوآوری های آموزشی, دوره (7), شماره (28), سال (2009-3) , صفحات (157-178)

عنوان : ( تأثیر تلفیق محتوای چهار بخش اصلی کتاب علوم اول راهنمایی بر اساس رویکرد سازماندهی تلفیقی بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , نرگس قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یافته ها حاکی از آن است که تلفیق و سازمان دهی محتوای کتاب علوم اول راهنمایی بر اساس رویکرد تلفیق محتوا از نوع پروژه بر میزان دانش ، توانایی درک و کاربرد مطالب درسی و رشد اجتماعی دانش آموزان تأثیر معنادار دارد.

کلمات کلیدی

, رویکرد سازماندهی تلفیق, روش پرو‍ژه , پیشرفت تحصیلی , رشد اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011867,
author = {جعفری ثانی, حسین and نرگس قربانی},
title = {تأثیر تلفیق محتوای چهار بخش اصلی کتاب علوم اول راهنمایی بر اساس رویکرد سازماندهی تلفیقی بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی},
journal = {نوآوری های آموزشی},
year = {2009},
volume = {7},
number = {28},
month = {March},
issn = {1735-1235},
pages = {157--178},
numpages = {21},
keywords = {رویکرد سازماندهی تلفیق- روش پرو‍ژه - پیشرفت تحصیلی - رشد اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تلفیق محتوای چهار بخش اصلی کتاب علوم اول راهنمایی بر اساس رویکرد سازماندهی تلفیقی بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی
%A جعفری ثانی, حسین
%A نرگس قربانی
%J نوآوری های آموزشی
%@ 1735-1235
%D 2009

[Download]