مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (39), شماره (1), سال (2009-4) , صفحات (43-50)

عنوان : ( بر رسی اثر امواج تواما فرا صوت و دما بر میزان فعالیت انزیم الفا امیلاز جو جوانه زده )

نویسندگان: مریم یلداگرد , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امواج فرا صوت وفعالیت الفا امیلاز

کلمات کلیدی

امواج فرا صوت وفعالیت الفا امیلاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011890,
author = {یلداگرد, مریم and مرتضوی, سید علی and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {بر رسی اثر امواج تواما فرا صوت و دما بر میزان فعالیت انزیم الفا امیلاز جو جوانه زده},
journal = {مهندسی بیوسیستم ایران},
year = {2009},
volume = {39},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4803},
pages = {43--50},
numpages = {7},
keywords = {امواج فرا صوت وفعالیت الفا امیلاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بر رسی اثر امواج تواما فرا صوت و دما بر میزان فعالیت انزیم الفا امیلاز جو جوانه زده
%A یلداگرد, مریم
%A مرتضوی, سید علی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J مهندسی بیوسیستم ایران
%@ 2008-4803
%D 2009

[Download]