مواد مهندسی, دوره (1), شماره (2), سال (2009-5) , صفحات (9-21)

عنوان : ( بازیافت خاکه حاصل از مصرف پودر جوشکاری زیر پودری )

نویسندگان: کاوه ارزانی , محسن شاکری , سید کاظم سعید نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مواد مصرفی در فن آوری های جدید ضمن عرضه خواص فنی مناسب باید اقتصادی سازگار با محیط زیست باشند. انسان عصر جدید در تلاش برای یافتن راه حل مناسبی است تا بتواند قسمت اعظم ضایعات صنعتی را به جای دور ریختن در آبها و اقیانوس ها و انباشتن در کویرهای جهان سوم، به روشی دوباره مصرف کند. ضایعات حاصل از مصرف پودرهای جوشکاری زیر پودری نیز یکی از موادآلوده کننده محیط زیست است. در این تحقیق سعی شده است که با کمک آنالیزهای پراش پرتو ایکس(XRD) فلورسانس پرتوایکس(XRF) بررسی نوع و شکل فازها،میکروسکوب الکترونی رویشی(EDX,SEM)،آنالیز مقدار کربن و گوگرد(دستگاه اشترولاین) و با استفاده از روش های خردکردن، جداسازی، فرآوری، مخلوط سازی و زینتر سرامیکی، روشی برای مصرف مجدد خاکه حاصل از مصرف پودر جوشکاری زیر پودری یافت شود. طی این تحقیق مشخص شد که با جداسازی ذرات آهنی افزوده شده به ترکیب خاکه می توان از زباله تولید شده دوباره برای ساخت پودر جوشکاری زیر پودری استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: بازیافت, خاکه پودر جوشکاری زیر پودری, ذرات آهن, پودر جوشکاری ذوبی, پودر جوشکاری زینتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011891,
author = {کاوه ارزانی and شاکری, محسن and سید کاظم سعید نژاد},
title = {بازیافت خاکه حاصل از مصرف پودر جوشکاری زیر پودری},
journal = {مواد مهندسی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {May},
issn = {2008-4269},
pages = {9--21},
numpages = {12},
keywords = {کلمات کلیدی: بازیافت، خاکه پودر جوشکاری زیر پودری، ذرات آهن، پودر جوشکاری ذوبی، پودر جوشکاری زینتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازیافت خاکه حاصل از مصرف پودر جوشکاری زیر پودری
%A کاوه ارزانی
%A شاکری, محسن
%A سید کاظم سعید نژاد
%J مواد مهندسی
%@ 2008-4269
%D 2009

[Download]