آب و خاک, دوره (23), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (30-37)

عنوان : ( تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت )

نویسندگان: اکرم حلاج نیا , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , عاطفه رمضانیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان از نظر مقدار جذب عناصر سنگین و توزیع آنها در بافتهای خود متفاوت عمل می کنند. علاوه بر تفاوتهای ژنتیکی عوامل محیطی مختلف از جمله برهمکنش عناصر سنگین با عناصر غذایی ضروری گیاه می تواند بر میزان جذب این فلزات توسط گیاهان موثر باشد. در این مطالعه تاثیر فراهمی آهن و منگنز بر تجمع کادمیوم در ریشه و اندام هوایی در دو گیاه آفتابگردان و ذرت در محیط کشت آبی مورد بررسی قرار گرفت. در کلیه تیمارهای آزمایش آفتابگردان نسبت به ذرت مقادیر زیادتری کادمیوم را در اندامهای هوایی و ریشه ها جذب کرد. فراهمی آهن موجب کاهش غلظت کادمیوم در اندامهای هوایی هر دو گیاه گردید. فراهمی آهن تاثیری بر تجمع کادمیوم در ریشه های ذرت نداشت در حالی که اثر آن بر کاهش غلظت کادمیوم در ریشه های آفتابگردان بسیار زیاد بود. فراهمی منگنز تاثیر کمتر و متفاوت تری بر تجمع کادمیوم در ریشه و اندامهای هوایی دو گیاه داشت. غلظت کادمیوم در ریشه و اندامهای هوایی آفتابگردان با افزایش فراهمی منگنز افزایش پیدا کرد در حالی که در ذرت فراهمی منگنز تاثیر معنی داری بر غلظت کادمیوم در اندامهای هوایی نداشت و باعث کاهش غلظت آن در ریشه گردید.

کلمات کلیدی

, کادمیوم, آفتابگردان, ذرت, آهن, منگنز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011893,
author = {حلاج نیا, اکرم and لکزیان, امیر and حق نیا, غلامحسین and عاطفه رمضانیان},
title = {تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت},
journal = {آب و خاک},
year = {2009},
volume = {23},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4757},
pages = {30--37},
numpages = {7},
keywords = {کادمیوم، آفتابگردان، ذرت، آهن، منگنز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت
%A حلاج نیا, اکرم
%A لکزیان, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%A عاطفه رمضانیان
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2009

[Download]