آب و خاک, دوره (23), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (87-93)

عنوان : ( اثر اسید هیومیک بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و سبلان )

نویسندگان: سمیرا سبزواری , حمیدرضا خزاعی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه ریشه گندم به ویژه در ابتدای فصل رشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اسید هیومیک به عنوان یک اسید آلی حاصل از هوموس و سایر منابع طبیعی از طریق اثرات هورمونی و بهبود جذب عناصر غذایی، سبب افزایش بیومس ریشه و اندام هوایی می شود. به منظور بررسی تاثیر اسید هیومیک بر رشد ریشه و اندام هوایی گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387 اجرا شد. تیمارها شامل اسید هیومیک در چهار سطح ( 0، 100، 200 و 300 میلی گرم در هر لیتر محلول هوگلند) و دو رقم گندم پاییزه سایونز (آبی) و سبلان (دیم) بودند. نتایج نشان داد که اسید هیومیک به طور معنی داری نسبت سطح ریشه به سطح برگ و عدد کلروفیل تر برگ را افزایش داد. رقم سبلان بیشترین سطح، قطر، مجموع طول و وزن ریشه را دارا بود. لذا رقم سبلان در استفاده از اسید هیومیک کاراتر از رقم سایونز بود و بیشترین میانگین صفات مورد اندازه گیری را در غلظت 300 میلی گرم در لیتر نشان داد. همچنین بیشترین سطح و وزن برگ در رقم سبلان و غلظت 300 میلی گرم در لیتراسید هیومیک مشاهده شد در حالی که در رقم سایونز غلظت 200 میلی گرم در لیتر اسید هیومیک در بیشتر صفات موثرتر شناخته شد و این رقم به سطوح پایین تر اسید هیومیک پاسخ مثبت تری را نشان داد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: اسید هیومیک, رقم سایونز, رقم سبلان, ریشه, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011895,
author = {سبزواری, سمیرا and خزاعی, حمیدرضا and کافی, محمد},
title = {اثر اسید هیومیک بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و سبلان},
journal = {آب و خاک},
year = {2009},
volume = {23},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4757},
pages = {87--93},
numpages = {6},
keywords = {واژه های کلیدی: اسید هیومیک، رقم سایونز، رقم سبلان، ریشه، گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر اسید هیومیک بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و سبلان
%A سبزواری, سمیرا
%A خزاعی, حمیدرضا
%A کافی, محمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2009

[Download]