ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2009-07-28

عنوان : ( اثر اسپرماتوزوای آلوده شده به ویروس Bovine Viral Diarrhoea بر روی اتصال به اووسایت سالم در شرائط Fertilization In-vitro )

نویسندگان: مسعود طالب خان گروسی , Prof. Ann Van soom ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی اثر اسپرماتوزوای آلوده شده گاو با انواع Cythopatic (CP) و Noncythopathic (NCP) ویروس Bovine Viral Diarrhoea بر روی میزان چسبندگی آن بر روی تخمک گاو در شرائط Fertilization(IVF) In-vitro است. 106 و 105 اسپرماتوزوا گاو با 106 TCID50/mL ویروس CP و NCP BVD برای مدت 2 ساعت در شرائط 5/38 درجه سانتی گراد قرار داده شد. سپس اسپرم های آلوده حاوی محیط IVF به 438 اووسایت سالم در گروه های 10 تایی اضافه شدند. گروه شاهد بدون حضور ویروس، همزمان با گروه درمان مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه 3 بار تکرار شد. به منظور ارزیابی چسبندگی اسپرم بر روی لایه(ZP) Zona Pellucida و نیز میزان باروری در شرائط IVF، سلولهای تخم 24 ساعت بعد از انکوباسیون در فرمالین 2 درصد و glutaraldehyde 2 درصد فیکس شده و سپس با10µg/mL رنگ Hoechst 33342 رنگ آمیزی شدند. میزان باروری اووسایت ها و تعداد اسپرم های باند شده یر روی ZP با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش آماری مربع کای مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. میزان باروری اووسیت ها با کمترین عیار اسپرماتوزوا (mL/105) آلوده شده بهBVDV CP و NCP به ترتیب: 35% و 29% در مقایسه با گروه کنترل (48%) بود. اما، میزان باروری اووسایت ها با غلظت mL/ 106 اسپرم آلوده شده به بایوتایپ های CP و NCP به ترتیب: 4 و 14 درصد بود که نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری (74%) را نشان داد (P<0.05). تعداد اسپرم های چسبیده بر روی لایه ZP در گروه شاهد، با غلظت mL/ 106 قابل شمارش نبود. اما تعداد اسپرم های چسبیده بر روی لابه ZP در مورد بایوتایپ های CP و NCP به طور متوسط 81 و 125 اسپرماتوزوا به ازاء هر اووسیت بود که تفاوت معنی داری را در همین گروه نشان داد. از این بررسی منیجه گرفته می شود که CP و NCP، BVDV باعث تداخل در باروری اووسایت گاو شده و غلظت بالای این ویروس قادر به کاهش میزان چسبندگی اسپرماتوزوا به لایه ZP اووسایت گردیده در حالیکه غلظت کم اسپرماتوزوا اثری بر روی این پدیده در شرائط IVF ندارد.

کلمات کلیدی

, اسپرواتوزوا, اووسیت, ivf, bvdv
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011908,
author = {طالب خان گروسی, مسعود and Prof. Ann Van Soom},
title = {اثر اسپرماتوزوای آلوده شده به ویروس Bovine Viral Diarrhoea بر روی اتصال به اووسایت سالم در شرائط Fertilization In-vitro},
booktitle = {ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2009},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {اسپرواتوزوا، اووسیت، ivf; bvdv},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر اسپرماتوزوای آلوده شده به ویروس Bovine Viral Diarrhoea بر روی اتصال به اووسایت سالم در شرائط Fertilization In-vitro
%A طالب خان گروسی, مسعود
%A Prof. Ann Van Soom
%J ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2009

[Download]