جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (11), شماره (11), سال (2009-10) , صفحات (167-185)

عنوان : ( بررسی اثرات سدهای مخزنی بر کمیت و کیفیت آب زیرزمینی مخروط افکنه پایین دست )

نویسندگان: سعداله ولایتی , مریم کامکار نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اپس از احداث سد طرق (در سال 1363)در بالا دست مخروط افکنه ی رودخانه طرق ؛افت سطح آب زیرزمینی شدت یافته است .تشدید افت در هیدروگراف واحد چاههای پیزومتریک خواجه اباصلت؛ قلعه ساختمان و مزرعه نمونه به خوبی قابل مشاهده است .در این چاهها سطح آب به ترتیب حدود45,22و21 متر در مدت بیست سال افت داشته است. مخروط افکنه طرق به دلیل داشتن رسوبات دانه درشت ,دارای نفوذ پذیری بالایی است و مانند هر مخروط افکنه دیگر قطر رسوبات آن از راس به قاعده کاهش یافته و به دنبال آن نفوذ پذیری نیز کم میشود , این تغییرات در منحنی های تجمعی رسوبات و محاسبه نفوذ پذیری مشهود است .نفوذ پذیری رسوبات از〖10〗^(-2)*7/2 در محدوده ی راس مخروط ,〖10〗^(-2)*2متر ثانیه در محدوده قاعده آن متغییر است.افت سطح آب زیرزمینی ,میزان املاح آب را نیز تغییر داده است ,به گونه ای که به ازای هر متر افت سطح آب ,میزان هدایت الکتریکی در سه حلقه چاه خواجه ابا صلت ,قلعه ساختمان و مزرعه نمونه به ترتیب 424/7 ,99/8 و166/4 میکرومهوس بر سانتی متر افزایش داشته است.

کلمات کلیدی

مخروط افکنه آبخانه سد هیدروگراف نفوذ پذیری گرانولومتری زمین شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011912,
author = {ولایتی, سعداله and مریم کامکار نژاد},
title = {بررسی اثرات سدهای مخزنی بر کمیت و کیفیت آب زیرزمینی مخروط افکنه پایین دست},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2009},
volume = {11},
number = {11},
month = {October},
issn = {2008-1391},
pages = {167--185},
numpages = {18},
keywords = {مخروط افکنه آبخانه سد هیدروگراف نفوذ پذیری گرانولومتری زمین شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات سدهای مخزنی بر کمیت و کیفیت آب زیرزمینی مخروط افکنه پایین دست
%A ولایتی, سعداله
%A مریم کامکار نژاد
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2009

[Download]