دانش و توسعه, دوره (1), شماره (19), سال (2006-12) , صفحات (41-62)

عنوان : ( تحلیل ساختاری صنایع استانهای خراسان )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , زهرا شیرزورعلی آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل ساختاری صنایع استانهای خراسان

کلمات کلیدی

تحلیل ساختاری صنایع استانهای خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011913,
author = {سلیمی فر, مصطفی and شیرزورعلی آبادی, زهرا},
title = {تحلیل ساختاری صنایع استانهای خراسان},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2006},
volume = {1},
number = {19},
month = {December},
issn = {2008-1456},
pages = {41--62},
numpages = {21},
keywords = {تحلیل ساختاری صنایع استانهای خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ساختاری صنایع استانهای خراسان
%A سلیمی فر, مصطفی
%A شیرزورعلی آبادی, زهرا
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2006

[Download]