تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (1), شماره (70), سال (2005-11) , صفحات (331-357)

عنوان : ( بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع استان خراسان )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی وضعیت بهره وری عوامل تولید و میزان به کا ر گیری آنها در گروههای صنعتی بزرگ و نیز کل صنعت استان خراسان در سال 1380 می باشد. به این منظور از دو رویکرد شاخص بهره وری و تخمین تابع تولید سود جسته شده است. همچنین شاخص های کاربری، سرمایه بری و انرژی بری صنایع استان مورد محاسبه قرار گرفته اند. در پایان بهره وری نیروی کار(به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید)در صنایع استان و نیز صنعت کشور مقایسه شده اند. نتایج حاصله حاکی از آن است که بهره وری نیروی کار درصنعت کشور از صنعت استان در سال مورد مطالعه بیشتر بوده است. مقایسه بین گروههای صنعتی نیز مبین آن است که فقط در پنج گروه صنعتی وضعیت استاناز جهت بهره وری از متوسط کشوری بهتر می باشد، در بقیه گروههااستان از این جهت در جایگاه بعدی قرار می گیرد. این تحقیق همچنین نشان داد که غالب گروههای صنعتی استان خراسان کاربر بوده و هفت گروه صنعتی از میانگین صنعت استان بیشتر انرژی مصرف می کنند. L60- L61-L62-L63-L64-L65-L66-L67- L68- L69- C10- C12- C13- C21- D24

کلمات کلیدی

, صنعت, بهره وری, ارزش افزوده, مواد اولیه, کاربری, سرمایه بری, انرژی بری, ستانده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011914,
author = {سلیمی فر, مصطفی},
title = {بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع استان خراسان},
journal = {تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران},
year = {2005},
volume = {1},
number = {70},
month = {November},
issn = {0039-8969},
pages = {331--357},
numpages = {26},
keywords = {صنعت- بهره وری- ارزش افزوده- مواد اولیه- کاربری- سرمایه بری- انرژی بری-ستانده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع استان خراسان
%A سلیمی فر, مصطفی
%J تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران
%@ 0039-8969
%D 2005

[Download]