آب و خاک, دوره (23), شماره (2), سال (2009-6) , صفحات (1-9)

عنوان : ( ارزیابی اثر بارندگی بر برنامه ریزی و مدیریت زراعی(مطالعه موردی:منطقه گلستان) )

نویسندگان: حسین شریفان , بیژن قهرمان , امین علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأمین آب مورد نیاز کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این خصوص نزولات جوی یکی از مهمترین منابع طبیعی تأمین کننده آب مورد نیاز در کشاورزی محسوب می شود. این مسأله در استان گلستان با توجه به موقعیت جغرافیایی آن در نزدیکی رشته کوههای البرز از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است، به طوری که در مناطق جنوبی و دامنه های شمالی رشته کوه البرز، میزان نزولات جوی زیاد و در مناطق شمالی تا حد بسیار کم مشاهده می شود. در این تحقیق تأثیر نزولات جوی بر الگو و تراکم کشت مزارع کشاورزی استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت و از باران به دو گونه استفاده شد: یکی باران های پیش بینی شده برای یک سال زراعی و دیگر بارندگی با توزیع های مناسب احتمالاتی. در گزینه اول با استفاده از یک دوره درازمدت و با استفاده از نرم افزارMinitab-13 ، میزان بارندگی در 36 دوره 10 روزه از یک سال زراعی تولید گردید. در گزینه دوم با استفاده از نرم افزار LST مقادیر بارندگی در دوره های ترسالی و خشکسالی برای احتمالات مختلف برآورد شد. سپس با استفاده از ضریب تبدیل باران به باران مؤثر (برگرفته از معادله باران مؤثر روش USDA) بخش مؤثر باران در کشاورزی محاسبه و در بهینه سازی الگو وتراکم کشت مزارع مورد استفاده قرار گرفت. در بهینه سازی الگو و تراکم کشت از نرم افزار Lingo-8 استفاده شد. بررسی ها نشان داد که در منطقه جنوبی با اقلیم نیمه مرطوب با کاهش بارندگی از مساحت محصولاتی نظیر گوجه فرنگی و سیب زمینی کاسته شده و مساحت کلزا افزایش یافت و نیز مساحت شالیزارها کم شد. در منطقه میانی و شمالی با اقلیم های نیمه خشک تا خشک با کاهش بارندگی از مساحت هندوانه کاسته و بر مساحت کلزا افزوده شد. در گزینه احتمالاتی بارندگی نتیجه شد که با کاهش بارندگی و با وقوع خشکسالی در منطقه مطالعاتی، کاشت محصولاتی نظیر کلزا، هندوانه و پنبه از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین وضعیت ترسالی و خشکسالی می تواند علاوه بر مساحت اختصاص یافته موجب تغییر الگوی کشت نیز گردد.

کلمات کلیدی

, الگوی کشت , تراکم کشت , نزولات جوی , گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011919,
author = {حسین شریفان and قهرمان, بیژن and علیزاده, امین},
title = {ارزیابی اثر بارندگی بر برنامه ریزی و مدیریت زراعی(مطالعه موردی:منطقه گلستان)},
journal = {آب و خاک},
year = {2009},
volume = {23},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-4757},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {الگوی کشت ، تراکم کشت ، نزولات جوی ، گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر بارندگی بر برنامه ریزی و مدیریت زراعی(مطالعه موردی:منطقه گلستان)
%A حسین شریفان
%A قهرمان, بیژن
%A علیزاده, امین
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2009

[Download]