جغرافیا و توسعه ناحیه ای, شماره (11), سال (2009-3) , صفحات (1-17)

عنوان : ( پایش و پیش بینی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان )

نویسندگان: امین علیزاده , حسین انصاری , سارا ارشادی , شادی آشگر طوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی کشاورزی در ایران به عنوان یک فاجعه طبیعی برای تمام مردم و به خصوص زارعین شناخته شده است.گرچه از وقوع خشکسالی نمی‌توان جلوگیری کرد اما اگر ماهیت و خصوصیات آن مورد پایش و مطالعه قرارگیرد می‌توان نسبت به پیش‌بینی آن امیدوار بوده و با آمادگی در برابرآن از اثرات زیان‌آور آن کاست. در این مطالعه استان سیستان و بلوچستان با داشتن شرایط خاص اقلیمی از نظر پدیده خشکسالی مورد بررسی قرار گرفته است. دراین پژوهش پایش و پیشبینی خشکسالی استان سیستان و بلوچستان، با استفاده از مدلی که بر اساس شاخص SPI و درصد از نرمال و زنجیره مارکف تهیه شده ،انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که منطفه مورد مطالعه نسبت به خشکسالیهای میان مدت و کوتاه مدت حساس است و اکثر خشکسالیهایی که در این منطقه اتفاق افتاده است خشکسالی ملایم و متوسط است و احتمال وقوع پدیده خشکسالی در مناطق مرکزی استان بیشتر است.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, SPI, شاخص درصد از نرمال, زنجیره مارکف, سیستان و بلوچستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011926,
author = {علیزاده, امین and انصاری, حسین and ارشادی, سارا and شادی آشگر طوسی},
title = {پایش و پیش بینی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2009},
number = {11},
month = {March},
issn = {2008-1391},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {خشکسالی، SPI، شاخص درصد از نرمال، زنجیره مارکف،سیستان و بلوچستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پایش و پیش بینی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان
%A علیزاده, امین
%A انصاری, حسین
%A ارشادی, سارا
%A شادی آشگر طوسی
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2009

[Download]