علوم و صنایع کشاورزی, دوره (14), شماره (1), سال (2000-4) , صفحات (91-100)

عنوان : ( تأثیر دو روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ و جویچه‌ ای‌ بر عملکرد و کیفیت‌ پنبه‌ ورامین )

نویسندگان: محمد حسین نجفی‌ مود , امین علیزاده , علیرضا آستارائی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر دو روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ و جویچه‌ ای‌ بر عملکرد و کیفیت‌ پنبه‌ ورامین

کلمات کلیدی

تأثیر دو روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ و جویچه‌ ای‌ بر عملکرد و کیفیت‌ پنبه‌ ورامین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011932,
author = {محمد حسین نجفی‌ مود and علیزاده, امین and آستارائی, علیرضا and باقری, عبدالرضا},
title = {تأثیر دو روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ و جویچه‌ ای‌ بر عملکرد و کیفیت‌ پنبه‌ ورامین},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2000},
volume = {14},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {91--100},
numpages = {9},
keywords = {تأثیر دو روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ و جویچه‌ ای‌ بر عملکرد و کیفیت‌ پنبه‌ ورامین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر دو روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ و جویچه‌ ای‌ بر عملکرد و کیفیت‌ پنبه‌ ورامین
%A محمد حسین نجفی‌ مود
%A علیزاده, امین
%A آستارائی, علیرضا
%A باقری, عبدالرضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2000

[Download]