علوم و صنایع کشاورزی, دوره (14), شماره (2), سال (2000-4) , صفحات (33-41)

عنوان : ( بررسی‌ اثر تراکم‌ بوته‌ و آرایش‌ کاشت‌ بر روند تغییرات‌ شاخص های‌ رشد نخود تحت‌ شرایط‌ فاریاب‌ در منطقه نیشابور )

نویسندگان: علی گنجعلی , سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی‌ اثر تراکم‌ بوته‌ و آرایش‌ کاشت‌ بر روند تغییرات‌ شاخص های‌ رشد نخود تحت‌ شرایط‌ فاریاب‌ در منطقه نیشابور

کلمات کلیدی

بررسی‌ اثر تراکم‌ بوته‌ و آرایش‌ کاشت‌ بر روند تغییرات‌ شاخص های‌ رشد نخود تحت‌ شرایط‌ فاریاب‌ در منطقه نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011934,
author = {گنجعلی, علی and ملک زاده شفارودی, سعید and باقری, عبدالرضا},
title = {بررسی‌ اثر تراکم‌ بوته‌ و آرایش‌ کاشت‌ بر روند تغییرات‌ شاخص های‌ رشد نخود تحت‌ شرایط‌ فاریاب‌ در منطقه نیشابور},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2000},
volume = {14},
number = {2},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {33--41},
numpages = {8},
keywords = {بررسی‌ اثر تراکم‌ بوته‌ و آرایش‌ کاشت‌ بر روند تغییرات‌ شاخص های‌ رشد نخود تحت‌ شرایط‌ فاریاب‌ در منطقه نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی‌ اثر تراکم‌ بوته‌ و آرایش‌ کاشت‌ بر روند تغییرات‌ شاخص های‌ رشد نخود تحت‌ شرایط‌ فاریاب‌ در منطقه نیشابور
%A گنجعلی, علی
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A باقری, عبدالرضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2000

[Download]