ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2009-07-28

عنوان : ( سیمای هماتولوژیک در گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک )

نویسندگان: فاطمه رشخواری , غلامرضا محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پنومونی در گله های شیری، مسئول 30 درصد مرگ و میر گوساله ها از تولد تا سن 16 هفتگی می باشد؛که از این حیث در مقام دوم ایجاد تلفات پس از عفونت های روده ای ( 44 درصد) قرار می گیرد. بیماری تنفسی علاوه بر خسارات اقتصادی آشکار ناشی از مرگ و میر و هزینه های درمانی، اثرات دراز مدت غیر آشکاری نظیر کاهش اضافه وزن، طولانی شدن زمان اولین زایش و کاهش طول عمر اقتصادی دام را به همراه دارد؛ به همین دلیل خسارات سنگین تری بر صنعت دامپروری وارد می سازد. این مطالعه بر روی 60 راس گوساله ( 30 راس گوساله بیمار و 30 راس گوساله سالم بعنوان شاهد) از سن 2 هفتگی تا 6 ماهگی در تعدادی از گاوداری های شیری اطراف مشهد انجام شد. بیماران با توجه علایم 39 ، سرفه و صداهای تنفسی شناسایی شدند . از هر / بالینی مثل افتادگی گوش، ترشحات بینی و چشم، تب بیشتر از 5 اخذ شد .در راستای EDTA گوساله بیمار و سالم یک نمونه خون کامل و یک نمونه خون حاوی ماده اخذ ضدانعقاد (Screening شناسایی شاخص های آزمایشگاهی قابل اعتماد و استفاده از این شاخص ها بعنوان تست های بیمار یاب و بیوشیمیایی (فیبرینوژن و (Hb,PCV,WBC,Platelet) بر روی نمونه های اخذ شده آزمایشات خون شناختی test) میزان پروتئین ( P> پروتئین تام) انجام شد.پارامترهای هماتولوژیک تفاوتی بین دو گروه مورد آزمایش نشان نداد.( 0.05 .(P> تام در گروه بیمار در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافته بود؛ ولی اختلاف بین دو گروه معنی دار نبود ( 0.05 بنابر ؛(P< اختلاف معنی داری از نظر پروتئین های فاز حاد(فیبرینوژن) در گروه بیماربا گروه شاهد وجود داشت ( 0.05 این می توان با اندازه گیری فیبرینوژن پلاسما اقدام به شناسایی بیماران در مراحل ابتدای بیماری تنفس ی نمود و از آن در تشخیص و درمان بیماران در سطح انفرادی و گروهی استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, پنومونی آنزئوتیک گوساله , خونشناختی, غربالگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011940,
author = {رشخواری, فاطمه and محمدی, غلامرضا},
title = {سیمای هماتولوژیک در گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک},
booktitle = {ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2009},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پنومونی آنزئوتیک گوساله ، خونشناختی، غربالگری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیمای هماتولوژیک در گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک
%A رشخواری, فاطمه
%A محمدی, غلامرضا
%J ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2009

[Download]