دانش و توسعه, دوره (1), شماره (21), سال (2007-12) , صفحات (35-63)

عنوان : ( تحلیل روند بهره‌وری در شرکت ذوب آهن اصفهان طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل روند بهره‌وری در شرکت ذوب آهن اصفهان طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور

کلمات کلیدی

تحلیل روند بهره‌وری در شرکت ذوب آهن اصفهان طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011949,
author = {سلیمی فر, مصطفی},
title = {تحلیل روند بهره‌وری در شرکت ذوب آهن اصفهان طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2007},
volume = {1},
number = {21},
month = {December},
issn = {2008-1456},
pages = {35--63},
numpages = {28},
keywords = {تحلیل روند بهره‌وری در شرکت ذوب آهن اصفهان طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل روند بهره‌وری در شرکت ذوب آهن اصفهان طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور
%A سلیمی فر, مصطفی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2007

[Download]