ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly, دوره (3), شماره (2), سال (2007-8) , صفحات (116-147)

عنوان : ( عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر نقش و کارکرد مرزها با تاکید بر مرزهای ایران )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرز به پدیده ای فضائی اطلاق می شود که منعکس کننده قلمرو حاکمیت سیاسی یک دولت بوده و مطابق قواعدی خاص در مقابل حرکت انسان ،انتقال کالا، نشر افکارو...مانع ایجاد می کند. یکی از مباحث مهم در مورد مرزهای بین المللی، نقش و کارکردهای مختلف مرزو از آن مهمتر شناخت عوامل مختلف موثر بر آنها است. صاحب نظران و کارشناسان نقش ها و کارکردهای متفاوتی را برای مرزها بر شمرده اند که از جمله می توان به مواردی مانند جداکنندگی، یکپارچه سازی‌،کشمکش‌ و ارتباط، تحدید حدود منطقه اعمال حاکمیت و قدرت حکومت ،شکل دهی به مناسبات اقتصادی و سیاسی بین حکومت ها،مانع دفاعی و اقتصادی و...اشاره کرد. به نظر می رسد بر اساس یک رویکرد نوین و یک نگرش کلی می توان مهمترین کارکردهای مرز را به دو دسته کارکردهای دفاعی- امنیتی و کارکرد ارتباطی- تجاری تقسیم کرد. از سوی دیگر، عوامل ژئوپولیتیکی مختلفی بر نقش و کارکرد مرزها موثر است، که از جمله می توان به مواردی چون: نظام های سیاسی کشورهای همسایه در دو سوی مرز، ویژگیهای اقتصادی واجتماعی مرزنشینان، موقعیت نسبی کشور و نوع فضای استراتژیک مسلط بر منطقه، نوع نگرش و رفتار حکومت ها نسبت به مرز، ذخایر و منابع طبیعی موجود در منطقه مرزی، پیمان های سیاسی_نظامی کشورهای هم مرزبا قدرت های فرامنطقه ای و...اشاره کرد. در این مقاله تلاش شده است تا با مروری بر کارکرد و نقش مرزها، مهمترین عوامل ژئوپولیتیکی موثر بر کارکرد امنیتی و ارتباطی مرزها، با تاکید بر مرزهای جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, مرزهای بین المللی, ‌نقش و کارکرد مرز, عوامل ژئوپلیتیک, جمهوری اسلامی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011999,
author = {زرقانی, سیدهادی},
title = {عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر نقش و کارکرد مرزها با تاکید بر مرزهای ایران},
journal = {ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly},
year = {2007},
volume = {3},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-4331},
pages = {116--147},
numpages = {31},
keywords = {مرزهای بین المللی،‌نقش و کارکرد مرز، عوامل ژئوپلیتیک، جمهوری اسلامی ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر نقش و کارکرد مرزها با تاکید بر مرزهای ایران
%A زرقانی, سیدهادی
%J ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly
%@ 1735-4331
%D 2007

[Download]