علوم-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (3), شماره (2), سال (2002-1) , صفحات (23-26)

عنوان : ( بررسی توانایی کشت لنفوسیتهای خون محیطی در رت نژاد ویستار )

نویسندگان: فرهنگ حداد , سیدمصطفی ترحمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدلیل اهمیت مطالعات کاریولوژیک در بررسی های بیوسیستماتیک جوندگان و اینکه روشهای موجود در تهیه کاریوتایپ منجر به از بین رفتن نمونه می شود....

کلمات کلیدی

, لنفوسیت, کروموزوم, رت نژاد ویستار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012003,
author = {حداد, فرهنگ and ترحمی, سیدمصطفی},
title = {بررسی توانایی کشت لنفوسیتهای خون محیطی در رت نژاد ویستار},
journal = {علوم-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2002},
volume = {3},
number = {2},
month = {January},
issn = {1561-8943},
pages = {23--26},
numpages = {3},
keywords = {لنفوسیت، کروموزوم، رت نژاد ویستار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی توانایی کشت لنفوسیتهای خون محیطی در رت نژاد ویستار
%A حداد, فرهنگ
%A ترحمی, سیدمصطفی
%J علوم-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1561-8943
%D 2002

[Download]