کنفرانس فیزیک ایران 1387 , 2008-08-24

عنوان : ( به روش سل- ژل و بررسی خواص ساختاری (ITO) سنتزنانوذرات اکسیدایندیوم با ناخالصی قلع آنها )

نویسندگان: رضا سرحدی , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , محمدمهدی باقری محققی , زبیده مومنی لاریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این گزارش اکسید ایندیوم با ناخالصی قلع( به نسبت 1:10 )توسط روش سل- ژل و با کمک اتیلن گلیکول به عنوان عامل پلیمرساز و اس ید س یتریک به عنوان عامل تنها تشکیل فازمکعبی اکسید ایندیوم را نشان می دهد. اندازه نانوذرات به کمک XRD 350,500,6500 تهیه شد. آنالیزهای ساختاری توسط C کمپلکس سازدردماهای نیز برای تحلیل مورفولوژی نانوذرات به کار گرفته شد. درنهایت تقش پارامترهای زمان بازپخت و دما روی تشک یل فاز و اندازه TEM رابطه شرر تعیین شدند. تصاویر نانوذرات بررسی شد.

کلمات کلیدی

, اکسید ایندیوم , ناخالصی قلع, روش سل, ژل, , اتیلن گلیکول, پلیمرساز, اس ید س یتریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012011,
author = {سرحدی, رضا and شاه طهماسبی, ناصر and رضائی رکن آبادی, محمود and باقری محققی, محمدمهدی and مومنی لاریمی, زبیده},
title = {به روش سل- ژل و بررسی خواص ساختاری (ITO) سنتزنانوذرات اکسیدایندیوم با ناخالصی قلع آنها},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1387},
year = {2008},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {اکسید ایندیوم -ناخالصی قلع-روش سل- ژل--اتیلن گلیکول-پلیمرساز-اس ید س یتریک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T به روش سل- ژل و بررسی خواص ساختاری (ITO) سنتزنانوذرات اکسیدایندیوم با ناخالصی قلع آنها
%A سرحدی, رضا
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A باقری محققی, محمدمهدی
%A مومنی لاریمی, زبیده
%J کنفرانس فیزیک ایران 1387
%D 2008

[Download]