کنفرانس فیزیک ایران 1387 , 2008-08-24

عنوان : ( در یک مدل تقریب بستگی قوی C محاسبه حالات الکترونی مولکول 60 )

نویسندگان: الهام مظفری , ناصر شاه طهماسبی , سید احمد رضایی , محمود رضائی رکن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استفاده از تقریب بستگی قوی ساختار الکترونی مولکول c60 به صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. محاسبات ما بر مبنای استفاده از روش تابع گرین و تکنیک قسمتبندی لودین میباشد. مدلسازی مولکول به صورت مجموعهای از حلقههای یک بعدی درون هم انجام میشود که مابین آنها در مکان برخی اتمها پیوند وجود دارد، به گونهای که نشان دهنده ششضلعیها و پنجضلعیهای موجود در هندسه مولکول باشند.

کلمات کلیدی

, مولکول c60 , روش تابع گرین, تکنیک قسمبندی لودین, مدلسازی مولکول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012014,
author = {مظفری, الهام and شاه طهماسبی, ناصر and سید احمد رضایی and رضائی رکن آبادی, محمود},
title = {در یک مدل تقریب بستگی قوی C محاسبه حالات الکترونی مولکول 60},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1387},
year = {2008},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {مولکول c60 - روش تابع گرین-تکنیک قسمبندی لودین- مدلسازی مولکول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T در یک مدل تقریب بستگی قوی C محاسبه حالات الکترونی مولکول 60
%A مظفری, الهام
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A سید احمد رضایی
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%J کنفرانس فیزیک ایران 1387
%D 2008

[Download]