پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-6) , صفحات (11-22)

عنوان : ( ارزیابی مدل رشد و نمو گندم در شرایط اهواز )

نویسندگان: بهرام اندرزیان , عبدالمهدی بخشنده , محمد بنایان اول , یحیی امام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

1382 و - تحت شرایط آب و هوایی اهواز، دو آزمایش مزرعه ای در سال های زراعی 83 CERES-Wheat به منظور واسنجی و ارزیابی مدل 1383-84 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا گردید . بعلاوه از نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده در سال های محاسبه شده برای مراحل گل دهی، رسیدگی فیزیولوژیک و RMSE گذشته در این مرکز نیز استفاده شد . نتایج ارزیابی مدل نشان داد که 2 روز، 5 روز، 640 کیلوگرم در هکتار و 460 کیلوگرم در هکتار بود (مقدار / همچنین برای تولید ماده خشک و عملکرد دانه به ترتیب برابر 5 در شبیه سازی CERES-Wheat در همه موارد ک متر از 10 % میانگین داده های مشاهده شده بود ). این مبین توانایی خوب مدل RMSE مراحل فنولوژی و عملکرد گندم تحت این شرایط می باشد. لذا می توان بعد از واسنجی و بررسی صحت کارکرد مدل، آن را برای اهداف پژوهشی مورد نظر در شرایط اقلیمی اهواز به کار برد.

کلمات کلیدی

, مدل سازی , شبیه سازی, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012016,
author = {بهرام اندرزیان and عبدالمهدی بخشنده and بنایان اول, محمد and یحیی امام},
title = {ارزیابی مدل رشد و نمو گندم در شرایط اهواز},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2008},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1472},
pages = {11--22},
numpages = {11},
keywords = {مدل سازی ، شبیه سازی، گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مدل رشد و نمو گندم در شرایط اهواز
%A بهرام اندرزیان
%A عبدالمهدی بخشنده
%A بنایان اول, محمد
%A یحیی امام
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2008

[Download]