اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10

عنوان : ( بررسی سیر تکوین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سمیت فلز سنگین مس موجود در آبهای خلیج فارس (منطقه بندر عباس) بر اساس تکنیک های سیتو شیمیایی )

نویسندگان: الهام محمدی , ناصر مهدوی شهری , مرتضوی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , محبی , عبدالعلیان , وحیده قرانی سیرجانی , الهه صدری پور , مژگان سلطانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استفاده از روش شیمی سلولی (سیتوشیمی ) می توان موقعیت اجزاء شیمیایی ویژه را در سلول ها تعیین کرد. در این روش معرف به گونه ای طراحی شده است که در نتیجه انجام فعالیت آنزیمی، کنش و واکنش های شیمیایی مربوط به اجزاء مورد نظر یک رسوب نامحلول فلزی یا رنگی در محل واکنش ایجاد می گردد. در این تحقیق با استفاده از تکنیک سیتوشیمی اثر سمیت افزایش غلظت فلز مس بر سیر تکوین توتیای دریایی به عنوان یک اندیکاتور محیطی مورد بررسی قرار گرفت. 0 مولار به حفره سلومی جانورالق ا / در این طرح پس از جمع آوری توتیاهای بالغ، تخم ریزی بوسیله تزریق 1 میلی لیتر کلریدپتاسیم 5 می گردد. در ادامه 2 میلی لیتر محلول حاوی اسپرم به ظروف محتوی تخمک اضافه می گردد تا لقاح صورت گیرد . محلول فل زی در آب دریای فیلتر شده در 5 غلظت و 5 تکرار آماده سازی می شود و برای نمونه های کنترل از CuCl2(2H2O) تست با افزودن آب دریای فیلتر شده استفاده می شود. تست های سمیت در ظروف حاوی محلول تست و تقریباً 300 تخم انجام می شود و بعد از 48 ساعت نمونه ها با افزودن فرمالدهید 4% فیکسه می شوند. به منظور آشکارسازی فلز مس ابتدا نمونه ها را به مدت یک تا چند ساعت در محلول هماتوکسیلین قرار داده و سپس به مدت یک ساعت با آب جاری شستشو انجام می شود و در ادامه مراحل آبگیری با الکل انجام شده و نمونه ها جهت مطالعات میکروسکوپی بر روی لام مونتاژ می شوند. نتایج نشان می دهد که افزایش غلظت مس باعث ایجاد ناهنجاری هایی در سیر تکوین این جاندار می شود، همچنین بررسی های سیتوشیمیایی تفاوت شدت رنگ را در گروه تست نسبت به گروه کنترل نشان می دهد که احتمالاً به حضور عنصر فلزی مس در نمونه تست مربوط می باشد.

کلمات کلیدی

, توتیای دریایی, سیتوشیمی, مس, فلزات سنگین, سیر تکوین, تست سمیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012023,
author = {محمدی, الهام and مهدوی شهری, ناصر and مرتضوی and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and محبی and عبدالعلیان and قرانی سیرجانی, وحیده and صدری پور, الهه and سلطانی, مژگان},
title = {بررسی سیر تکوین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سمیت فلز سنگین مس موجود در آبهای خلیج فارس (منطقه بندر عباس) بر اساس تکنیک های سیتو شیمیایی},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {توتیای دریایی، سیتوشیمی، مس، فلزات سنگین، سیر تکوین، تست سمیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سیر تکوین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سمیت فلز سنگین مس موجود در آبهای خلیج فارس (منطقه بندر عباس) بر اساس تکنیک های سیتو شیمیایی
%A محمدی, الهام
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مرتضوی
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A محبی
%A عبدالعلیان
%A قرانی سیرجانی, وحیده
%A صدری پور, الهه
%A سلطانی, مژگان
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2008

[Download]