اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10

عنوان : ( بررسی میزان سمیت سلولی فلز سنگین سرب بر سیر تکوین جنینی و رشد لاروی اولیه توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بندر بستانه ) )

نویسندگان: وحیده قرانی سیرجانی , ناصر مهدوی شهری , مرتضوی , مرتضوی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , کمالی , راد خواه , الهام محمدی , مژگان سلطانی , الهه صدری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یون های فلزی اغلب در عملکرد آنزیم هایی نقش دارند که کنترل کننده واکنش های شیمیایی موثر در حیات جانداران می باشند . افزایش غلظت این یون های فلزی به ویژه فلزات سنگین در آب دریا منجر به تجمع زیستی آن ها در بدن موجودات زنده شده و می تواند اثرات کشندگی داشته باشند. در میان فلزات سنگین سرب یکی از عناصری است که حتی در غلظت های کم دارای اثرات قابل توجهی روی تکامل موجودات زنده می باشد. در این مطالعه اثرات سمی افزایش فلز سرب در آب دریا بر روی مراحل سلولی و رشد به عنوان یک اندیکاتور محیطی مورد بررسی قرار گرفت. ( Echinometra mathaei) لاروی اولیه جنین توتیای دریایی 0 مولار به حفره سلومی جانور به دست آورده شدند / در این تحقیق گامت های نر و ماده از طریق تزریق 1 میلی لیتر کلرید پتاسیم 5 و سپس با افزودن محلول حاوی اسپرم به بشرهای محتوی تخمک لقاح صورت گرفت. در گروه تست محلول های فلزی با حل 2000 و 4000 میکروگرم در لیتر و با 5 تکرار در هر ،1000 ،500 ، درآب دریای فیلتر شده با غلظت های 250 pb(NO3) کردن 2 غلظت آماده سازی شد. در گروه شاهد آب دریای فیلتر شده مورد استفاده قرار گرفت. 400 تخم به هر یک از ویال های محتوی محلول تست و کنترل اضافه گردید و در ادامه ویال های محتوی تخم های لقاح یافته در دمای 29 درجه سانتی گراد به مدت 48 ساعت انکوبه شدند. بعد از سپری شدن دوره انکوباسیون نمونه ها با فرمالین 4% فیکس شدند و در پایان، درصد لارو پلوتئوس چهار بازویی تکامل یافته در هر ویال ثبت شد. به منظور تعیین میزان سمیت سلولی غلظت های متفاوت سرب بر روی مراحل سلولی اولیه و لارو پلوتئوس، نمونه ها تحت مطالعات میکروسکوپی قرارگرفتند. نتایج مطالعات توکسیسیته سلولی نشان داد که افزایش غلظت فلز سرب، سیر تکوین جنینی را در مراحل سلولی اولیه متوقف کرده و منجر به ایجاد ناهنجاری هایی در رشد لاروی اولیه می شود

کلمات کلیدی

بررسی میزان سمیت سلولی فلز سنگین سرب بر سیر تکوین جنینی و رشد لاروی اولیه سواحل خلیج فارس (منطقه بندر بستانه ) ( Echinometra mathaei)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012024,
author = {قرانی سیرجانی, وحیده and مهدوی شهری, ناصر and مرتضوی and مرتضوی and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and کمالی and راد خواه and محمدی, الهام and سلطانی, مژگان and صدری پور, الهه},
title = {بررسی میزان سمیت سلولی فلز سنگین سرب بر سیر تکوین جنینی و رشد لاروی اولیه توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بندر بستانه )},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بررسی میزان سمیت سلولی فلز سنگین سرب بر سیر تکوین جنینی و رشد لاروی اولیه سواحل خلیج فارس (منطقه بندر بستانه ) ( Echinometra mathaei)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان سمیت سلولی فلز سنگین سرب بر سیر تکوین جنینی و رشد لاروی اولیه توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بندر بستانه )
%A قرانی سیرجانی, وحیده
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مرتضوی
%A مرتضوی
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A کمالی
%A راد خواه
%A محمدی, الهام
%A سلطانی, مژگان
%A صدری پور, الهه
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2008

[Download]